از زمان استقلال در ۱۹۰۳، نظام حکومتى جمهورى در کوبا برقرار بوده است. ولى فقط در فاصله بين سال‌هاى ۵۲-۱۹۴۲ اين کشور از دموکراسى نسبى برخوردار گرديد. پس از پيروزى انقلاب در ۱۹۵۹ اين کشور تدريجاً الگوى حکومتى خود را مشابه با جمهورى‌هاى خلق در اروپاى‌شرقى بنا کرد با اين تفاوت که در کوبا تأکيد بيشترى روى نقش رهبرى گذاشته شد.