سرود ملی

<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'>
<tr>
<td width='50%' valign='top'></td>
</tr>
</table>

کوبا در درياى آنتيل و در نزديکى مدار رأس‌السرطان قرار دارد. شکل کشيده و باريک آن موجب شده که اغلب آن را به يک تمساح تشبيه کنند.


در بيست‌و‌هفتم اکتبر سال ۱۴۹۲ کريستف کلمب براى اولين بار سواحل‌شرقى جزيره کوبا را کشف کرد. در آن زمان اقوام سرخ‌پوست تاينو و سيونه به در کوبا سکنى داشتند که تعداد آنها به يک ميليون تن مى‌رسيد. پس از کشف، نواحى داخلى آن نيز پوشيده شد و در سال ۱۵۱۱، اسپانيايى‌ها در آن مستعمره خود را داير کرده و به استعمار مردم پرداختند.


از زمان استقلال در ۱۹۰۳، نظام حکومتى جمهورى در کوبا برقرار بوده است. ولى فقط در فاصله بين سال‌هاى ۵۲-۱۹۴۲ اين کشور از دموکراسى نسبى برخوردار گرديد. پس از پيروزى انقلاب در ۱۹۵۹ اين کشور تدريجاً الگوى حکومتى خود را مشابه با جمهورى‌هاى خلق در اروپاى‌شرقى بنا کرد با اين تفاوت که در کوبا تأکيد بيشترى روى نقش رهبرى گذاشته شد.


مبارزه کوبايى‌ها براى کسب استقلال از امپراطورى اسپانيا در بين سال‌هاى ۹۸-۱۸۲۰ با فراز و نشيب‌هاى متوالى ادامه يافت. پس از مرگ فرديناند هفتم پادشاه اسپانيا در سال ۱۸۳۳ فرمانداران کوبا يک حکومت اختناق و وحشت برقرار نموده و شورش‌ها و نهضت‌هاى استقلال طلبانه را بيرحمانه و به شدت سرکوب نمودند.