برمه در آوريل ۱۹۴۸ به‌عضويت سازمان ملل متحد پذيرفته شد، همواره به‌صورت فعال در آن سازمان حضور داشته است. در ۱۹۵۳ برمه از سازمان ملل متحد جهت تخليه نيروهاى چين ملى از خاک اين کشور تقاضاء کمک نمود. در ۱۹۵۶ آمادگى خود را جهت شرکت در نيروهاى حافظ صلح در نوار غزه اعلام، در ۱۹۶۰ نيروهائى را جهت تقويت نيروهاى متعلق به سازمان ملل به کنگو اعزام داشت. برمه در طرح کلمبو - The Colombo plan نيز عضويت يافته اما از شرکت در گروه اعضاء بانک توسعه آسيائى - Asian Development Bank خوددارى نموده است، در هيچ يک از سازمان‌هاى نظامى منطقه‌اى شرکت ندارد. برمه خود از بنيانگذاران (جنبش عدم تعهد) بود و تا ۱۹۷۹ در آن عضويت داشته است. بعد از ۱۹۷۹ با عنوان نمودن اينکه اين نهضت از اهداف اوليه خود دور شده است، از جنبش مزبور خارج گرديد. به‌طور کلى برمه در مجامع و سازمان‌هاى بين‌المللى زير عضويت دارد، و روابط را در چارچوب سياست خارجى کشور خود با اين سازمان‌ها حفظ نموده است.


۱. آژانش بين‌المللى نيروى اتمي. (Interational Atomic Energy Agency - IAEA)


۲. سازمان بين‌المللى هواپيمائى کشوري.(International Civil Aviation Organization - ICAO)


۳. سازمان بين‌المللى کار. (International Labour Oraganization - ILO)


۴. "IMCO" (Inter-governmental Maritime Consultative Organization


۵. پليس بين‌المللي. (International Plice - IP)


۶. اتحاديه صليب سرخ جهاني. (League of Red- Croos Society - LRCS)


۷. سازمان آموزشي، علمى و فرهنگى ملل متحد يونسکو. (Unted Nations Education Scientific and Cultural Organization - UNESCO)


۸. صندوق کودکان سازمان ملل متحد يونيسف. (United Nations International Children's Emergecy Fund - UNICEF)


۹. مؤسسه آموزشى و تحقيقى سازمان ملل متحد. يونيتار (United Nations Institute for Training and Research - UNITAR)


۱۰. اتحاديه بين‌المللى پست. (Universal Postal Union - UPU)


۱۱. سازمان ملل متحد. (United Nations Organization - UNO)


۱۲. سازمان بهداشت جهاني. (World Health Organization - WHO)


۱۳. سازمان هواشناسى بين‌المللي. (World Meteorogical Organization - WMO)


۱۴. بانک توسعه آسيا. (Asian Development Band - ADB)


۱۵. کميته اقتصادى و اجتماعى آسيا و پاسفيک اسکاپ. (Economic and Scial Commission for Asia and the Pacific - ESCAP)


۱۶. سازمان خواروبار و کشاورزي. فائو (Saw Maung - FAO)


۱۷. طرح توافق کلى در تعرفه و تجارت. (General Agreement on Tariff and Trade - GATT)


۱۸. بانک بين‌المللى بازسازى و توسعه. (International Bank for Reconstration and Development - IBRD)


۱۹. بنگاه توسعه بين‌المللي. (International Development Assocation - IDA)


۲۰. مؤسسه امور مالى بين‌المللي. (International Finance Corporation - IFC)


۲۱. اتحاديه بين‌المللى تجارت. (International Trade Union - ITU)


۲۲. کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد. (united Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD)


۲۳. برنامه توسعه سازمان ملل متحد. (United Naationas Dvelopment programme - UNDP)


۲۴. سازمان توسعهٔ صنايع ملل متحد. (United Nations Industrial Development Organization - UNIDO)


۲۵. .............. "IMF" برمه (Burma International Monitary Fund)


۲۶. .............."UNCDF" - (United Nations Capital Development Fund)