انرژى - Energy

با ارزيابى دولت و بخش خارجى ميزان ذخائر انرژى برمه بيشتر از حد مورد نياز کشور مى‌باشد. ميزان ذخائر شناخته شده مورد بحث و بررسى مى‌باشند، توليدات هنوز به ظرفيت کافى خود نرسيده و به‌کندى انجام مى‌گيرد. به همين دليل در دراز‌مدت تصوير خوبى از انرژى ترسيم نمى‌شود.


طبق برآورد منابع خارجي، در زير معادن گاز طبيعى در حدود ۱۰۲ ميليون بشکه نفت سياه و ۳۰ ميليون بشکه نفت مشابه وجود دارد. با تائيد وجود ذخاير فراوان گاز طبيعى در خليج مارتابان، ميزان اين ذخاير در آينده مى‌بايست، مجدداً مورد بررسى و ارزيابى کلى قرار گيرد.


تمام توليدات نفتى اين کشور از مناطق نزديک به ساحل تهيه مى‌گردد، در ۱۹۷۰ استخراج نفت در نقاط دور از ساحل توسط کمپانى‌هاى خارجى انجام گرفت که موفقيت چندانى به همراه نداشت. بررسى‌هاى عميقى در رابطه با استخراج نفت از مناطق دور از ساحل در دست انجام مى‌باشد، انتظار مى‌رود در آيندهٔ نزديک عمل استخراج از اين مناطق مجدداً آغاز گردد.


اکتشاف ذخاير گازى خليج مارتابان با همکارى کمپانى‌هاى نفت ژاپنى و شرکت نفت برمه - Myanmar Oil Corporation. (MOC). آغاز گرديده و نيز يک کمپانى نفت کانادائى مطالعاتى را جهت سرمايه‌گذارى در اين قسمت شروع نموده است. کمپانى نفت نروژ - Norwegian Firm هم علاقه‌مندى خود را با سرمايه‌گذارى در اين پروژه اعلام نموده است.


برمه در ۱۹۷۷ از نفت و توليدات نفتى بى‌نياز شد، و افزايش توليدات حوزه نفتى مآن - Mann که توسط خط لوله به مرکز اصلى پالايشگاه سى رى آم - Syriam که در مجاورت شهر رانگون قرار گرفته متصل مى‌باشد. بسيار راضى به‌نظر مى‌رسيد. به هر حال در طول ۱۹۸۴ مشکلات توليد سبب شد، تا کسرى بودجه توليدات نفتى و همچنين قيمت بنزين در بازار سياه به ميزان هشت برابر نسبت به قيمت معمول آن افزايش يابد. به‌طور خلاصه کشور برمه با صدور نفت خود به ژاپن در دهه ۱۹۸۰ توانست، کمبود و مايحتاج عمومى خود را فراهم نمايد. با واردات برخى اجناس مورد نياز اوضاع داخلى را به حال تعادل درآورد، و اجازه دهد براى رفع کمبودهاى مالى از محل صادرات نفت استفاده گردد. در همين رابطه دولت مجبور شد، از نيروى کارى و سرعت پروژه‌هاى در حال توسعه و کارخانجات بکاهد، تا از ميزان انرژى مصرفى اين پروژه‌ها کاسته گردد.


در ۱۹۸۵ به دستور دولت وزارت انرژى - Ministry of Energy تأسيس گرديد، تا مشکلات بخش‌هاى مختلف را ارزشيابى و هزينه‌هاى ضرورى را بررسى نمايد.


دو پالايشگاه اين کشور در شهرهاى سى رى آم و مآن تأسيس گرديد در مجموع ظرفيت اين دو پالايشگاه روزانه b/d ۳۰۰/۲۶ (b-d = بشکه نفت خام) بشکه نفت خام مى‌باشد. پالايشگاه جديد مآن هنوز نتوانسته به ظرفيت کامل خود دسترسى پيدا کند، زيرا از زمان تکميل اين پالايشگاه که توسط (ژاپنى‌)ها بنا گرديده بود، کمبود نفت خام وجود داشته است.


ميزان توليد گاز طبيعى از ۱۴۸۷۸ فوت مکعب در ۸۲-۱۹۸۱ به‌طور تقريبى به ۴۰،۰۰۰ ميليون فوت مکعب در سال‌هاى ۹۰-۱۹۸۹ افزايش يافت. چنانچه بهره‌بردارى از ۸/۳ تريليون فوت مکعب گاز طبيعى تخمين زده شده در خليج مارتابان آغاز گرديد، ميزان توليد گاز طبيعى به مراتب افزايش بيشترى پيدا خواهد کرد.


حجم توليدات الکتريسيته به ميزان قابل توجهى در اثر سرمايه‌گذارى در اواسط سال‌هاى ۱۹۷۰ افزايش يافت.


شعبات متعدد شرکت برق دولتى - The state Electric power corporation EPC EPC ۷۴ درصد ظرفيت نيروگاه‌هاى خود را چنين ارزيابى مى‌نمايند. ۳۲ درصد نيروى برق به‌وسيله بخار آب، ۱۳ درصد در اثر حرارت و ۴۴ درصد توسط نيروى حاصله از توربين‌هاى گازى و ۱۲ درصد توسط موتور ديزل (ژنراتور) توليد مى‌گردد، ۷۹ درصد از ظرفيت توليدى بر روى شبکه‌هاى اصلى مستقر شده است.


از ۲۴۷۲ کيلو وات برق تخمين زده شده، در طى سال‌هاى ۹۰-۱۹۸۹ در کشور برمه توليد گرديده، ۵۰ درصد توسط نيروى آب و از آب‌هاى انبار شده در پشت سدها به‌وجود مى‌آيد. ۲ درصد توسط نيروى بخار، ۴۷ درصد توسط توربين‌هاى گازى و ۱ درصد توسط موتور ديزل توليد گرديده است.


توسعه ظرفيت توليد انرژى در اثر به‌وجود آوردن، سدها از مهم‌ترين طرح‌هاى دراز‌مدت دولت براى ذخيره نيروى الکتريسيته مى‌باشد که براى هر کدام بازده عظيمى پيش‌بينى گرديده است.