حساب‌هاى ملّى (National Accounts)

ميانگين نرخ سالانه توليد ناخالص ملّى در سه ساله ۸۸/۱۹۸۷ و ۹۰/۱۹۸۹ ۵/۲ درصد و توليد ناخالص ملّى سرانه ۳/۴ درصد در سال‌هاى مالى اين سه سال مى‌باشد.


سال ۹۰-۱۹۸۹ اولين سال رشد سرمايه‌گذارى بعد از دوران ۵ ساله گذشته که به دوران فقر، بى‌پولى و بحران‌هاى مالى موسوم بوده، مى‌باشد. افزايش سرمايه‌گذارى در اين سال به ميزان ۹/۵۳ درصد در صورتى‌که در سال ۸۷-۱۹۸۶ رقم سرمايه‌گذارى تنها به ۴/۴ درصد و در سال ۸۸-۱۹۸۷ اين رقم به ۷/۸ درصد و در سال ۸۹-۱۹۸۸ ميزان آن تا ۴/۲۸ درصد رسيده بود. بخش خارجى با افزايش حجم صادرات به ميزان ۶/۵۶ درصد توانست، نقش مهمى در بهبود اوضاع پولى کشور داشته باشد، رشد اين بخش نسبت به سال‌هاى قبل ۷/۱۰ درصد بوده است. ميزان واردات نسبت به ۵ سال گذشته به سرعت در حال تنزل بوده است. اگرچه بازتاب تلاش وسيع اقتصادى و کاهش سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى مانع مهمى در رشد اقتصادى براى کوتاه مدت محسوب نمى‌شد، ولى همين رشد اقتصادى در ۹۰-۱۹۸۹ افزايشى معادل ۸/۵۷ درصد داشت.


سقوط ناگهانى بخشى از توليد ناخالص ملّى که طى همان سال‌هاى گذشته افزايش يافته بود، شايد يک بازتاب درست از به‌کارگيرى الگوى جديد اقتصادى در رشد و توسعه اخير مى‌باشد. اگرچه صورت وضعيت و مخارج و هزينه‌هائى که براساس آمار و اطلاعات به‌دست آمده، در مدت دو سال موضوعى قابل رسيدگى و بسيار حائز اهميت مى‌باشد. به‌طور عمده رشد در بخش کشاورزى تقريباً خاتمه يافت. در بخش جنگلدارى بعد از سال‌ها رکود مجدداً در ۹۰-۱۹۸۹ کم‌کم بهبودى خود را به‌دست آورد، زيرا علاقه‌مندى خارجيان به سرمايه‌گذارى در اين بخش موجب تقويت آن گرديد.


سرمايه‌گذارى اندک و کاهش واردات کالاهاى عمده سبب پيدايش ضايعات در بخش معدن و توليدات کارخانه‌اى گرديده است. به هر حال ساختار اقتصادى به‌طور گسترده و وسيع يادآور همان شکل اقتصادى سال‌هاى ۸۴-۱۹۸۳، ۹۰-۱۹۸۹ مى‌باشد.

استخدام (Employment)

فعال‌ترين نيروهاى کارگري، در بخش کشاورزى به‌کار گرفته شده‌اند که در مجموع ۲/۶۶ درصد از کل نيروهاى کارگرى را تشکيل مى‌دهند.


جدول زير درصد نيروهاى فعال در دو بخش‌هاى مختلف کشاورزى و صنعت با ضريب ۱۰۰۰ مشخص مى‌نمايد.

جدول درصد نيروهاى فعال در دو بخش‌هاى مختلف کشاورزى و صنعت با ضريب ۱۰۰۰

درصد   شمار کارگران   قسمت
۶۶/۲   ۱۰،۰۷۹   کشاورزي
۲/۴   ۳۶۰   دامدارى و ماهيگيري
۱/۲   ۱۷۵   جنگلداري
۰/۵   ۷۸   معادن
۷/۵   ۱،۱۳۷   توليدات صنايع
۰/۱   ۱۷   برق
۱/۱   ۱۷۴   بخش ساختماني
۲/۵   ۳۸۵   حمل و نقل و ارتباطات
۲/۶   ۳۹۴   خدمات اجتماعي
۳/۷   ۵۶۲   قسمت اجرائي
۹/۲   ۱/۴۰۵   تجارت
۳   ۴۵۵   بخش‌هاى ديگ
۱۰۰   ۱۵،۲۲۱   جمع


منبع گزارش وزارت برنامه و بودجه ۹۱/۱۹۹۰


به‌طور کلى آمارهاى دقيقى در مورد ميان کارگران مشغول به‌کار و بيکاران در دست نيست، اما بررسى‌هاى عمومى اشاره به آن دارد که در هر دو محيط شهرى و روستائى هم کارگران شاغل و هم بيکاران وجود دارد. در فصول کارى در اکثر نقاط تحرک کارى به‌طور وسيع مشاهده مى‌شود، حمايت از کارگران به‌هنگام کار با قدرت انجام مى‌گردد. به‌طور کلى اعتصابات کارگرى در کشور برمه بسيار کم است، ولى اخيراً در ۱۹۸۸ در اواخر ماه آگوست و اوائل ماه سپتامبر يک اعتصاب کارگرى به‌وقوع پيوست. از تمام کارگران خواسته شد تا بيشتر مراکز اقتصادى را تعطيل نموده و دست از کار بکشند.