موم نفت درجه ۸RX "Petroleum Wa 8 RX Grade"

که فقط قليان و غلظت و روش اندازه‌گيرى آن طبق جدول زير نشان داده شده است.

جدول فرآورده‌های موم نفت درجه ۸RX "Petroleum Wa 8 RX Grade"

Specification Methods Limits
Speific gravity at 60˚ F D1298 Report
Tint in 18ً cell Yellow IP17 Man. 0.5
Melting point ˚F D87 125/130
Hardness Value at 60˚ F B.O.C Min. 78
Hardness value at 85˚ FHardness value at 85˚ F B.O.C Min. 20

موم نفت درجه 26 RX Petroleum Wax 26 RX Grade

با مشخصات زير:

جدول فرآورده‌های موم نفت درجه 26 RX Petroleum Wax 26 RX Grade

Specification   Methods   Limits
Specific gravity at 60˚ F   D1298   Report
Tint in 18ً  cell Yellow   IP17   1.02.3
Melting point ˚ F   D87   135/140
Oil content % WT   D721   Max. 1.0
Hardness Value at 60˚ F   B.O.C   Min. 78
Hardness value at 85˚ F   B.O.C   Min. 42

موم نفت درجه 10R Petroleum Wax 10 R Grade

جدول فرآورده‌های موم نفت درجه 10R Petroleum Wax 10 R Grade

Specification Methods Limits
Specific gravity at 60˚ F D1298 Report
Tint in 18ً yellow IP 17 Man. .5.0
Melting point ˚F D87 118/120
Oil content % WT D721 Max. 2.0
Hardness Value at 60˚ F B.O.C Min.53


اين دو محصول در بشکه‌هيا فلزى ۵۰ کيلوئى و ۲۰۰ کيلوئى بسته‌بندى و حمل مى‌گردد.

بنزين سنگين نفتا - Naphtha

جدول فرآورده‌های بنزين سنگين نفتا - Naphtha

Specification Methods Limits
Colour Saybolt D 156 Min. + 25
Corrosion Copper strip 50˚ C/3 hrs D130 Max. No. 1
Distillation IBP End point ˚ C D86 Max. 54/150
Existent gum mg 1100 m/s D381 Max. 1.0
Lead ppb WT/Vol IP 224 Max. 50
Olefins % Vol D1319 Max. 8.5
Napbthenes % Vol D2159 Min. 37
Reid Vapour Pressure 100˚ F psi D323 D323
Specific gravity 60/60˚ F D1298 Min. 0.01

انواع کودهاى اوره‌اى کشت شده (Drilled Urea Ferlilizer)

اين توليدات با مشخصات زير قابل ارائه به بازار جهانى مى‌باشد، در کيسه‌هاى ۵۰ کيلوگرمى بسته‌بندى شده است.


(1) Nitrogen; 46% Min
(2) Biuter; 1.05% Max
(3) IRON (FE); 10 P.P.M Maximum
(4) Moisture (رطوبت); 0.40% Max

انواع شمع‌ها (Assorted 0)

اين محصول که توسط کمپانى پتروکميکال در رانگون تهيه مى‌گردد. در گونه‌هاى متفاوت و کيفيت‌هاى مختلف در دسترس بازار جهانى به‌طور فراوان قرار دارد.