توليدات نفتى در صادرات اين کشور نقش بسيار مهمى ايفاء مى‌نمايد، چون کشور برمه خود داراى پالايشگاه‌هاى فعال مى‌باشد. انواع فرآورده‌هاى نفتى توليد و جهت صادرات به بازارهاى جهانى عرضه مى‌نمايد که عبارتند از:

ذغال نفت (Petroleum Coke)

اين فرآورده نسبت به درجه‌ها و گوناگونى آن داراى انواع مختلف مى‌باشد، به قرار زير است:


- (Wt%= در صد رطوبت) Wt D 271 Max-60 % درجه رطوبت Moisture content توليدات زير و درصد رطوبت آنها در مناطق خشک


- 15 - Max 271 DWt %، ماده فرّار Volatile


- 0.5 Max 271 DWt %، خاکستر Ash


- 0.5 Max 271 DWt %، سولفور Sulphur (Eschka


- 84 - Min 271 D Wt %، ذغال خالص ثابت شده Fixed Carbon


- 145 - Min 271 D Wt %، Calorific Value B.T.U. / Ib gross


غلظت واقعى - True Density آنها طبق گزارش برابر D۱۶۷ و غلطت آشکار - Apparent آن نيز D۱۶۷ گزارش گرديده است.


Packing/shipment Bulk shipment is Available from port of Syriam inoccen going Vessels uptoa Size 7000 DWT

روغن سنگين نفتى (Heavy petroleum Oil)

اين فرآورده که در ۶۰ درجه فارنهايت ميزان غلظت و سنگينى آن اندازه‌گيرى شده، داراى انواع گوناگون زير مى‌باشد.

جدول فرآورده‌های روغن سنگين نفتى (Heavy petroleum Oil)

Specification
(مشخصات)
Methods
(روش اندازه‌گيري)
Limits
(اندازه)
Specific gravity at 60˚ F D1298 Report
Flashpoint F D93 Min - 175
Pourpoint F D97 D97
Sulphur % Wt D1551 Min-0.3
Viscosityat 200˚ F Red wood; No. I Sec Ip-70 Max-350
Carbon. Conradson%WT (زغال کنرادسون) D-1189 Max-10
Ash%WT D482 Max. 0.1
Water%Vol D95 Max- 0.5
Handling Facilities بررسى امکانات


The Refinery at syriam has facilitires to accommodate tankers up to a apaciry of 12000 DWT. Loading rate for such tankers at present (1989)is 140m-tons/hr

موم نفت درجه Petroleum Wax 6 RX grade ۶RX

اين فرآورده داراى مشخصات مختلف و روش اندازه‌گيرى متفاوت است، مشخصات و درجه غلظت انواع آن در ۶۰ درجه فارنهايت تعيين گرديده است.

جدول فرآورده‌های موم نفت درجه Petroleum Wax 6 RX grade ۶RX

Specification
(مشخصات)
Methods
(روش اندازه‌گيري)
Limits
(اندازه)
Specific gravity at 60˚ F D1298 Report
Tint in 18 cell Yellow IP Max. 0.5
Melting point F D87 135/140
Oil Content %WT D 721 Max. 0.25
Hardness value at 60˚ F B.0.5 Min.78
Hardness Value at 85˚ F B.05 Min.42


اين فرآٰورده در بسته‌هاى پلاستيکى ۵۰ کيلوگرمى و بى‌خطر و بسته‌بندى و جهت بارگيرى و ارائه به بازار جهانى آماده مى‌گردد.

موم نفت درجه Petroleum Wax 7 RX Grad ۷-RX

جدول فرآورده‌های موم نفت درجه Petroleum Wax 7 RX Grad ۷-RX

Specification
(مشخصات)
Methods
(روش اندازه‌گيري)
Limits
(اندازه)
Specific gravity at 60˚ F D1298 Report
Tint in 18 cell Yellow IP17 Man. 0.5
Melting poin D87 130/135
Oil content % WT Oil content % WT Max. 0.25
Hardness Value at 60˚ F B.O.C Min.78
Hardness value at 85˚ F B.O.C Min. 42


طريقه بسته‌بندى و حمل و نقل به‌صورت گذشته. ۶RX