بنگلادش به چهار ايالت چيتاگنگ، داکا، خولنا و راجشاهى تقسيم شده است. اين کشور به ۲۱ منطقه و ۶۴ زيلا (Zila) تقسيم شده است. مناطق روستائى از ۴۶۰ آپازيلا (Upazila) و ۴۴۰۱ بخشدارى و ۶۰۳۱۵ موزاس (Mouzas) تشکيل شده‌اند. مناطق شهرى به ۹۰ شهردارى و ۲۷ تنا (Thana) تقسيم شده‌اند. ايالت داکا از ايالت ديگر بزرگتر است و شامل پنج منطقه مى‌شود: داکا، فريدپور، جمال پور، ممسنيگ و تنگايل (Tangail). ايالت چيتاگنگ که پس از داکا قرار دارد شامل شش منطقه مى‌شود: بندربان (Bandarban)، چيتاگنگ چيتاگونگ H.T، کوميلا، نوخالى و سيلهت. ايالت راجشاهى شامل پنج منطقه: بوگرا، ديناج پور، پابنا، راجشاهى و رنگپور (Rangpur) مى‌شود. ايالت خولنا نيز شامل پنج منطقه: باريسال، جسور، خولنا، کوشيتا و پاتوآخالى (Patuakhali) مى‌شود.


جدول زير تقسيمات مناطق شهرى و روتائى را در ۱۹۸۹ نشان مى‌دهد(Abdus Salam (ed), Op. Cit. P: 37):

جدول تقسيمات کشورى و ادارى

   - ايالت   ۴
   - منطقه   ۲۱
   - زيلا   ۶۴
مناطق شهرى
   - آپازيلا   ۴۶۰
   - بخش‌دارى   ۴۴۰۱
   - موزاس   ۶۰۳۱۵
مناطق روستائى
   - شهردارى   ۹۰
   - تنا   ۲۷

جدول تعداد زيلا، آپازيلا، تنا، بخشداري، موزاس و شهردارى در مناطق مختلف ۱۹۸۹

مناطق   زيلا   آپازيلا   تنا   بخشدارى   موزاس   شهردارى
ايالت چيتاگنگ   ۱۵   ۱۲۲   ۶   ۱۲۰۸   ۱۴/۲۷۲   ۱۹
ايالت داکا   ۱۷   ۱۱۹   ۱۵   ۱۲۲۳   ۱۷/۲۸۱   ۲۴
ايتل خولنا   ۱۶   ۹۶   ۵   ۸۸۲   ۱۰/۳۰۱   ۲۴
ايالت راجشاهى   ۱۶   ۱۲۳   ۱   ۱۰۸۸   ۱۸/۴۶۱   ۲۳
بنگلادش   ۶۴   ۴۶۰   ۲۷   ۴۴۰۱   ۶۰/۳۱۵   ۹۰


هر کدام از اين واحدها در تقسيمات کشورى يک رئيس و گردانندهٔ غير حزبى دارد که نظارت عاليه بر يک شوراى انتخابى متشکل از اعضاء غيرنظامى را برعهده خواهد داشت.