سرود ملی


<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'>
<tr>
<td width='50%' valign='top'></td>
</tr>
</table>

کشور اتریش با کشورهای چک و آلمان در شمال، ايتاليا و اسلونى در جنوب، مجارستان و اسلواکى در شرق و سوئيس و ليختن اشتاين  در غرب همسايه است.


سراسر دنيا اين کشور را به عنوان قدرت اصلى در زمينه فرهنگ مى‌شناسند، زيرا مدّت‌ها مرکز فرهنگى اروپا بوده و دست‌آوردهاى درخشانى در زمينه معماري، ادبيات، نقاشى به دنيا عرضه نموده است ولى بيشترين و ارزنده‌ترين سهم را در فرهنگ غرب اروپا در زمينه موسيقى داشته است.


اتريش داراى حکومتى بر پايه دمکراسى پارلمانى است که رياست جمهورى آن را با رأى مستقيم مردم انتخاب مى‌شود. حق همه‌پرسى در قانون اساسى پيش‌بينى شده است. اولين حق رأى در سال ۱۹۰۷ ميلادى به مردم اتريش داده شده است.