کشور آنگولا و به‌طور مشخص دولت اين کشور (حزب مپلا) از هنگام تصدى قدرت بيشترين روابط اقتصادى خود را با بلوک شرق (کمکون) و بيشترين روابط نظامى خود را با بلوک شرق (پيمان ورشو) برقرار نموده است. از نظر سياسى متمايل به اردوگاه شرق بوده و براساس تفکر کمونيستى با کشورهاى بامشىء کمونيسم - سوسياليسم اين قاره رابطه نزديک سياسى و هم‌فکرى داشته است. فشارهاى غرب از طريق يونيتا اين کشور را همچون کوبا هرچه بيشتر از اردوگاه غرب و روشن سياسى - اقتصادى آن دورتر ساخت و بيشتر به‌سوى اردوگاه مقابل رانده و دولت اين کشور را مجبور به اتخاذ مواضع تند انقلابى و کمونيستى نمود.


کشور آنگولا در اکثر سازمان‌هاى بين‌المللى و منطقه‌اى از جمله سازمان وحدت آفريقا، بانک توسعه آفريقا، جنبش عدم تعهد و سازمان ملل عضو مى‌باشد.


آنگولا به جهت مشىء کمونيستى حکومت تا قبل از فروپاشى شوروى بنا به ضرورت سياست خارجى و ديدگاه‌هاى سياسى خود با اکثر کشورهاى بلوک شرق سابق روابط خوب اقتصادى داشته و با کوبا نيز روابط نزديک سياسى - نظامى اقتصادى خود را حفظ کرده بود همچنين اين کشور با پرتغال به جهت وجود مناسبات فرهنگي، اقتصادى و سياسى باقى مانده از زمان استعمار، روابط خود را حفظ کرده و از سوئى اين کشور در جهت کاهش منازعات داخلى آنگولا نقش ميانجيگرى خوبى را به‌عهده داشته و در اين جهت با همکارى اتحاديه اروپا و سازمان ملل به پاى‌بندى طرفين به معاهدات انجام يافته و جستجوى راه حل‌هاى سياسى مناسب براى انجام يافتن صلح در آنگولا تلاش نموده است. آنگولا با کشورهاى آفريقائى منطقه خاصه ساحل عاج به جهت نزديک سران آن رابطه خوب داشته و با کشورهاى هم‌جوار نظير زامبيا، کنگو و گابن نيز روابط مناسب خود را حفظ نموده است.


بعد از تغيير مشىء سياسى اين کشور در جهت توجه بيشتر به کشورهاى غربي، روابط مناسب‌ترى را با پرتغال، آمريکا و اتحاديه اروپا برقرار نموده است به‌صورتى که اکنون يونيتا رقيب سرسخت مپلا در موضع انزواء قرار گرفته تا آنجا که متحدان سابق يونيتا براى پذيرش شرايط صلح و خارج کردن نيروهاى خود از حالت درگيرى و منازعه با حکومت آنگولا آن را تحت فشار قرار داده‌اند.

روابط با سازمان‌هاى آزادى‌بخش

آنگولا با کشورهاى خط مقدم در مبارزه عليه رژيم سابق نژادپرست آفريقاى جنوبى رابطه خوب داشته و گروه‌هاى مبارز را يارى مى‌نموده است. در خاورميانه نيز با سازمان آزادى‌بخش فلسطين روابط نزديک داشته است و همواره از مواضع اين سازمان حمايت به‌عمل آورده است.