اجزاء پول

۱۰۰ (Lwei (lw = يک کوآنزاى جديد (NKZ)


سکه:Lwei ۵۰ و۱و ۲ و ۵، ۱۰ و ۲۰ کوانزا.


اسکناس: ۲۰، ۵۰، ۱۰۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۵۰۰۰ کوآنزا.


يک ليرهٔ استرلينگ = ۵/۵۳۸/۱۰ کوآنزا.


۱۰۰ هزار کوآنزا = ۲۸۶/۱۴ دلار. (تا ۳۱ مارس ۱۹۹۳).

جدول بودجه به (ميليون کوآنزا)

درآمد ۱۹۸۸ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰
درآمد دولت ۷۳،۱۷۳ ۷۴،۱۳۵ ۷۶،۷۰۰
ماليات ۴۵،۲۹۳ ۵۷،۷۴۸ ۶۲،۹۲۹
سود سهام ۶،۲۳۶ ۶،۲۳۰ ۳،۲۶۰
ديگر موارد ۲۲،۴۱۳ ۴۵،۷۰۴ ۵۵،۷۶۸
مجموع ۹۵،۷۸۶ ۱۱۹،۸۳۹ ۱۳۲،۴۶۸

جدول توليد ناخالص داخلى حساب‌هاى ملى (همراه با توليد ناخالص داخلى به ميليون دلار)

  ۱۹۸۷ ۱۹۸۸ ۱۹۸۹
GDP ۶،۴۸۲ ۶،۸۷۷ ۷،۶۸۲
ماليات غير مستقيم ۹۴ ۹۵ ۱۱۷
کاهش سوبسيدها ۱۸۹ ۱۲۲ ۹۳
درآمد خالص خارجى ۴۰۲- ۹۳۸- ۱،۰۷۹-
GNP ۵،۹۸۴ ۵،۹۱۲ ۶،۶۲۷

جدول صادرات (به ميليون دلار)

صادرات (به ميليون دلار) ۱۹۸۸ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰
نفت خام ۲،۱۷۹ ۲،۶۵۷ ۳،۵۲۵
نفت تصفيه شده ۹۱ ۷۰ ۵۶
گاز ۱۹ ۱۳ ۲۶
الماس ۱۸۳ ۲۲۹ ۲۴۲
قهوه ۱۸ ۱۲ ۵
کل ۲،۵۲۰ ۳،۰۱۳ ۳،۸۸۳

جدول حمل و نقل مسافر

حمل و نقل مسافر ۱۹۸۸ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰
جاده ۱۲،۶۹۹/۲ ۳۲،۶۵۸/۷ ۴۸،۷۹۶/۱
راه‌آهن ۶،۶۵۹/۷ ۶،۹۵۱/۲ ۶،۴۵۵/۸
راه‌آبي ۱۵۱/۸ ۱۶۳/۲ ۲۲۳/۸
راه هوائي ۶۰۸/۹ ۶۱۸/۴ ۶۱۵/۹
کل ۲۰،۱۱۹/۶ ۴۰،۳۹۱/۵ ۵۶،۰۹۱/۶


منبع: مؤسسه ملى آمار، وزارت حمل و نقل لوآندا

جدول راديو و تلويزيون (به هزار)

راديو و تلويزيون (به هزار) ۱۹۸۸ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰
راديو ۴۷۰ ۵۲۰ ۵۴۰
تلويزيون ۵۲ ۵۵ ۵۷


در سال ۱۹۸۵، ۴۷ عنوان کتاب در ۴۱۹ هزار نسخه و در سال ۱۹۸۶، ۱۴ عنوان کتاب در ۱۳۰ هزار نسخه در آنگولا منتشر شده است. همچنين در اين کشور، چهار روزنامهٔ يوميه در سال ۱۹۸۶ به‌طور مرتب منتشر شده است.

سيستم بانکدارى

کليه بانک‌هاى اين کشور در ۱۹۷۵ ملى اعلام شده است. آنگولا داراى بانک مرکزى و تعدادى بانک تجارى و توسعه مى‌باشد.