آفتاب

ورودی دروازه جهنم، ترکمنستان ( Door to Hell, Turkmenistan )از نظر عوام این گودال شعله ‌‏ور راهی به سوی دنیای دیگر است. منشا این گودال عظیم نامعلوم است، این گودال پر از گازهای سمی و زیان آور می باشد و گاز از هسته به بیرون نشت می کند که توسط دانشمندان به طور عمد به آتش کشیده شده است. دروازه جهنم ترکمنستان یکی از مکان ‌های اسرارآمیز جهان است که پس از 40 سال شعله ‌ور بودن، هزاران گردشگر را به سوی خود جذب می کند.وبگردی