آفتاب

نیمه تمام ماندن پروژه های گردشگری مازندران به خاطر تسهیلات بانکیبراساس سخنان مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران، نیمه تمام ماندن پروژه های گردشگری مازندران به خاطر تسهیلات بانکی بچشم می خورد.

نیمه تمام ماندن پروژه های گردشگری مازندران به خاطر تسهیلات بانکیوبگردی