آفتاب

دخمه مردگان پاریس، فرانسه ( Paris Catacombs, France )کاتاکومب پاریس، گورستان قدیمی و معروف شهر پاریس است که به منظور کاهش قبرستان ها در سطح شهر ساخته شده بود. استخوان های بیش از 6 میلیون تن، در زیر حفره های کانال در پایتخت فرانسه دفن شده اند. بسیاری از استخوان های باقی مانده با مدل های پیچیده در سراسر دخمه مردگان دیده می شوند و مسافرانی که علاقه به تماشای دنیای موجود در زیر پاریس را دارند، از این آثار بازدید می کنند.