خيمه زدن عبارت است از حالتى که يا کشتى‌گير مدافع، به‌عنوان واکنش مناسب در برابر کشتى‌گير مجري، هنگام زيرگيرى در کشتى آزاد و کمرگيرى در کشتى فرنگي، با عقب گذاشتن پاها و ستون کردن پاهاى خود به روى تشک همراه با گرفتن سر و گردن و يا کمر حريف از خود نشان مى‌دهد، و مانع از اجراء فنون از سوى کشتى‌گير مجرى مى‌شود. و يا اينکه، کشتى‌گير مجرى با فنونى مانند قوس کردن، پيش‌انداز و دست تو، حريف را در حالتى قرار مى‌دهد که بتواند به روى او مسلط مى‌شود و او را از بالا کنترل کند (شکل - چند روش مختلف خيمه زدن).


چند روش مختلف خيمه زدن
چند روش مختلف خيمه زدن