فنون تهاجمى شامل فنونى است که، کشتى‌گير مجرى يا مهاجم هنگام کشتى به روى حريف يا مدافع اجراء مى‌کند.

فنون ساده و مقدماتى

اين فنون شامل مهارت‌هاى بنيادى و حرکاتى است که در اجراء فنون پيشرفته و مرکب بسيار مؤثر است و کشتى‌گيرى که قادر به اجراء صحيح و کامل اين فنون نباشد، در اجراء مهارت‌هاى پيشرفته و مرکب با اشکال مواجه خواهد شد.

فنون پيچيده و مرکب

از ترکيب اجزاء متفاوتى از مهارت‌هاى ساده و بنيادى تشکيل شده است. اين مهارت‌ها، نياز به هماهنگي، توازن و ريتم حرکتى مطلوبى است که با تکرار و تمرين زياد قابل حصول است.

فنون هم‌خانواده (مشابه)

فنون هم‌خانواده، در هر يک از مراحلِ گرفتن، اجراء و نتيجه‌گيري، داراى وجه تشابهى نزديک هستند، که به‌عنوان نمونه‌هائى از يک فن محسوب مى‌شوند.

فنون ايستاده

”فنون ايستاده“ فنونى هستند که در حالت ايستاده اجراء مى‌شوند.

فنون نشسته

”فنون نشسته“ فنونى هستند که در حالت نشسته و يا ولو شده در خاک اجراء مى‌شوند.

فنون قدرتى

”فنون قدرتي“ فنونى هستند که قابليت‌هاى قدرت عضلاني، نيرو (قدرت انفجاري) و توان، در اجراء آنها نقش مهمى ايفاء مى‌کند.

فنون سرعتى و انفجارى (استارتى)

”فنون سرعتى و انفجاري“ فنونى هستند که قابليت‌هاى سرعت عمل، سرعت واکنش و نيروى عضلانى (قدرت انفجاري) در اجراء آنها نقش مهمى ايفاء مى‌کند و اگر اين فنون، با سرعت مطلوب اجراء نشوند، احتمال دفاع، بدل و واکنش را از جانب حريف افزايش مى‌دهد.

فنون پرتابى

”فنون پرتابي“ فنونى هستند که اجراء آنها با پرتاب حريف همراه است.

فنون موافق

”فنون موافق“ فنونى هستند که در گارد موافق اجراء مى‌شوند.

فنون مخالف

”فنون مخالف“ فنونى هستند که در گارد مخالف اجراء مى‌شوند.