”فنون تدافعي“ شامل مهارت‌ها و واکنش‌هائى هستند که کشتى‌گير مدافع در برابر فنون تهاجمى کشتى‌گير مجري، براى مقابله و خنثى نمودن فنون او، از خود نشان مى‌دهد.

فنون دفاع يا خنثى‌سازى

”فنون دفاع“، عبارت است از واکنش متقابل از جانب کشتى‌گير مدافع، در برابر فنون تهاجمى کشتى‌گير مجري، به‌طورى‌که مانع از اجراء فنون از سوى کشتى‌گير مجرى شود و فن او را خنثى کند.

فنون بدل‌کارى

فنون بدل‌کارى عبارت است از اتخاذ تصميماتى عملي، براى خنثى کردن فنون کشتى‌گيرى مجري، به گونه‌اى که باعث اجراء تکنيکى خاص و منجر به کسب نتيجه‌اى شود.

فنون دفاع و بدل‌کارى

تفاوت عمدهٔ بين فنونِ دفاع (خنثى‌سازي) و بدل‌کاري، در اين است که در فنون تدافعى فقط فنون اجرائى از سوى کشتى‌گير مجرى خنثى مى‌شود، در صورتى‌که فنون بدل‌کاري، علاوه بر خنثى نمودن فنون حريف، خود نيز منجر به اجراء فنونى مى‌شود که نتيجه‌اى را به همراه دارد.