فن کمر، مهارتى است که کشتى‌گير مجرى در حالت سرشاخ و با شيوه‌هاى مختلف گرفتن مانند يک دست کمر، يک دست گردن، دو دست گردن، گرفتن دو مچ حريف و با دست‌هاى قلاب‌شده و يا قلاب‌نشده، در گارد موافق، مخالف و يا مختلط و با روش‌هاى چرخشي، پرتابي، قدرتي، استارتى - انفجاري، تو حلق، و خَف کردن، به‌صورت تهاجمى و يا در وضعيت تدافعي، با استفاده از چرخش کمر در زير بدن حريف، او را به روى پل مى‌رود.

فن کمر در گارد موافق، حالت يک دست گردن (بدون قلاب کردن دست‌ها) (چرخشى - پرتابى)
(Flying mare)

- طريقهٔ گرفتن :

در فن، کمر در گارد موافق حالت يک دست گردن (بدون قلاب کردن دست‌ها) کشتى‌گير مجرى در گارد موافق، بازوى دست گارد حريف را با دست غيرگارد خود گرفته، دست گارد خود را دور گردن او قرار مى‌دهد.


- روش اجراء :

با قرار دادن پنجهٔ پاى گارد خود روبه‌روى پنجهٔ پاى گارد حريف و سپس قرار دادن پاى غيرگارد خود به پشت پاى گارد خود از داخل، در حالى که زانوها نيمه‌خميده هستند و با چرخش روى پنجهٔ پاها، کمر و نشيمنگاه خود را به زير مرکز ثقل بدن حريف مى‌برد به‌طورى‌که نيمى از کمر و نشيمنگاه از زير بدن حريف خارج مى‌شود. در همين لحظه با کشش بالاتنهٔ حريف به طرف پائين و راست کردن پاهاى خميدهٔ خود و وارد آوردن ضربهٔ کمر و نشيمنگاه خود به زير بدن حريف، او را از روى تشک بلند کرده، از روى بدن خود به گونه‌اى پرتاب مى‌کند که مستقيماً روى پل مى‌رود.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن کمر به شيوهٔ چرخشى - پرتابي، حريف مستقيماً به روى پل مى‌رود و سه امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد و در صورتى که مجري، پل‌شکن را کامل اجراء کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن کمر در گارد موافق، حالت يک دست گردن (بدون قلاب کردن دست‌ها)، چرخشى - پرتابى).


فن کمر در گارد موافق، حالت يک دست گردن (بدون قلاب کردن دست‌ها) (چرخشى - پرتابى)
فن کمر در گارد موافق، حالت يک دست گردن (بدون قلاب کردن دست‌ها) (چرخشى - پرتابى)

فن کمر در گارد موافق، حالت يک دست گردن، با قلاب کردن دست‌ها (Flying mare)

- طريقهٔ گرفتن :

هنگامى که دو کشتى‌گير به حالت يک دست کمر و با دست‌هاى قلاب‌شده باهم سرشاخ شده‌اند، کشتى‌گير مجرى با قرار دادن پاى گارد خود به داخل پاهاى حريف و فشردن بالاتنهٔ حريف به سينهٔ خود، دست‌هاى قلاب‌شدهٔ خود را بالا آورده، يک دست و گردن حريف را کاملاً و به‌طور محکم در اختيار مى‌گيرد.


- روش اجراء :

مجرى با فشردن دست و گردن حريف به روى سينهٔ خود، هنگامى که حريف واکنش نشان مى‌دهد و کمر و نشيمنگاه خود را عقب مى‌کشد، در همين لحظه، فضائى به‌منظور چرخش کمر و نشيمنگاه مجرى در زير مرکز ثقل بدن حريف ايجاد مى‌شود که با قرار دادن پاى غيرگارد به پشت پاى گارد خود، که هر دو نيمه خميده هستند و کشش بالاتنهٔ حريف به‌طرف پائين و راست کردن پاهاى نيمه‌خميدهٔ خود و ضربهٔ کمر و نشيمنگاه به زير بدن حريف، او را به گونه‌اى پرتاب مى‌کند که مستقيماً به روى پل مى‌رود.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن، کمر در گارد موافق، حالت يک دست گردن، با قلاب کردن دست‌ها حريف مستقيماً به روى پل مى‌رود و سه امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را کامل اجراء کند حريف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن کمر در گارد موافق، حالت يک دست گردن، با قلاب کردن دست‌ها).


فن کمر در گارد موافق، حالت يک دست گردن، با قلاب کردن دست‌ها
فن کمر در گارد موافق، حالت يک دست گردن، با قلاب کردن دست‌ها

فن کمر در گارد مخالف، حالت يک دست گردن، با قلاب کردن دست‌ها. (فن کمر قدرتى)
(Flying mare)

- طريقهٔ گرفتن :

در گارد مخالف، مجرى با بردن دست گارد خود به زير بغل دست گارد حريف و قرار دادن دست غيرگارد خود به دور گردن او و سپس قلاب کردن دست‌ها با يکديگر، حريف را محکم به سينهٔ خود چسبانده و کاملاً کنترل مى‌کند.


- روش اجراء :

مجرى با قرار دادن پاى گارد خود به داخل پاهاى حريف و با پاهاى نيمه‌خميده، کمر و نشيمنگاه خود را به زير بدن حريف مى‌برد به‌طورى‌که کاملاً زير مرکز ثقل بدن او قرار گيرد و با راست کردن پاهاى نيمه خميدهٔ خود و کشش بالاتنهٔ حريف به طرف پائين، او را از روى تشک بلند کرده، با وارد ساختن ضربهٔ کمر و نشيمنگاه خود به زير بدن حريف، او را به گونه‌اى پرتاب مى‌کند که مستقيماً به پل مى‌رود.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن، کمر در گارد مخالف، حالت يک دست گردن، با قلاب کردن دست‌ها، (فن کمر قدرتي)، اگر حريف مستقيماً به روى پل رود، سه امتياز فنى و اگر غيرمستقيم به روى پل رود، دو امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد و در صورتى‌که مجرى پل شکن را کامل اجراء کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن کمر در گارد مخالف، حالت يک دست گردن، با قلاب کردن دست‌ها - فن کمر قدرتى).


فن کمر در گارد مخالف، حالت يک دست گردن، با قلاب کردن دست‌ها، (فن کمر قدرتى)
فن کمر در گارد مخالف، حالت يک دست گردن، با قلاب کردن دست‌ها، (فن کمر قدرتى)

فن کمر در گارد موافق، در حالت يک دست کمر، بدون قلاب کردن دست‌ها (پيچ کمر) (Flying mare)

- طريقهٔ گرفتن :

هنگامى که دو کشتى‌گير در گارد موافق به حالت يک دست کمر باهم سرشاخ شده‌اند، کشتى‌گير مجرى با قرار دادن پاى گارد خود به جلوى پاى گارد حريف با دستِ غيرگارد خود بازوى دست گارد حريف را مى‌گيرد و با دست گارد خود که به زير بغلِ دستِ غيرگارد حريف برده، کمر حريف را محکم مى‌گيرد.


- روش اجراء :

در اين هنگام که کشتى‌گير کمر حريف را محکم گرفته کشتى‌گير مجرى با قرار دادن پاى غيرگارد خود به پشت پاى گارد خود در حالى که پاها به‌صورت نيمه‌خميده هستند و با چرخش کمر و نشيمنگاه به زير مرکز ثقل بدن حريف، مجرى با راست کردن پاهاى نيمه خميدهٔ خود و کشش بالاتنهٔ حريف به‌طرف پائين و ضربهٔ کمر و نشيمنگاه خود به زير بدن حريف، او را به گونه‌اى پرتاب مى‌کند که مستقيماً به روى پل مى‌رود.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن پيچ‌کمر، حريف مستقيماً به روى پل مى‌رود و اگر اين فن با زيبائى اجراء شود پنج امتياز فنى و در غير اين‌صورت سه امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد، و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را کامل اجراء کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل- فن کمر در گارد موافق، در حالت يک دست کمر، بدون قلاب کردن دست‌ها - پيچ‌کمر).


فن کمر در گارد موافق، در حالت يک دست کمر، بدون قلاب کردن دست‌ها (پيچ‌کمر)
فن کمر در گارد موافق، در حالت يک دست کمر، بدون قلاب کردن دست‌ها (پيچ‌کمر)