تندر مهارتى است که کشتى‌گير مجرى در گارد موافق و يا مخالف (مرحلهٔ اجراء فقط با گارد مخالف است)، با گرفتن حريف در حالت‌هاى يک‌دست کمر و يا يک‌دست گردن با دست‌هاى قلاّب‌شده و يا قلاّب‌نشده، به‌صورت تهاجمى و يا در وضعيت تدافعي، با قرار دادن يک پاى خود به پشت پاى جلوئى حريف به‌منظور سد کردن آن و انجام يک عمل تهاجمى و کشيدن حريف به روى سينهٔ خود و وارد ساختن ضربهٔ شکم به زير مرکز ثقل بدن او، او را از پهلو به گونه‌اى به روى تشک پرتاب کند که مستقيماً به روى پل مى‌رود.

تندر در گارد موافق (Over - under)

- طريقهٔ گرفتن :

هنگامى که حريف دست غيرگارد خود را به زير بغل دست گارد مجرى قرار داده، کشتى‌گير مجرى بازوى همين دست را محکم مى‌گيرد.


- روش اجراء :

مجرى با انجام حرکات تاکتيکى به‌منظور عوض کردن گارد حريف سعى مى‌کند با دست غيرگارد خود که آزاد است پاى گارد حريف را بگيرد تا به اين وسيله حريف پاى گارد خود را عقب برده، گارد او عوض شود، در همين لحظه مجرى با قرار دادن پاى گارد خود به پشت پاى غيرگارد حريف که آن را جلو گذاشته و با گرفتن کمر حريف با دست غيرگارد خود، او را به روى سينه و پهلو مى‌کشد و با وارد ساختن ضربهٔ ناگهانيِ شکم به زير مرکز ثقل بدن حريف، او را مستقيماً به روى پل مى‌بَرَد.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن، تندر در گارد موافق حريف مستقيم به روى پل مى‌رود و سه امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را از پهلو به حالت يک‌دست کمر، به‌طور کامل اجراء کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن تندر در گارد موافق).


فن تندر در گارد موافق
فن تندر در گارد موافق

تندر در گادر مخالف (Over - under)

- طريقهٔ گرفتن :

دو کشتى‌گير در گارد مخالف به حالت يک‌دست، کمر همديگر به گونه‌اى مى‌گيرند که دست گارد مجرى زير بغل دست گارد حريف و دست غيرگارد مجرى روى دست غيرگارد حريف قرار دارد و دست‌هاى او به‌هم قلاّب مى‌شود.


- روش اجراء :

کشتى‌گير مجرى با انجام حرکات تاکتيکى با جمع کردن و کشيدن بدن حريف به‌طرف داخل، هنگامى که حريف به‌طرف داخل حرکت مى‌کند، در همين لحظه، مجرى از سمت مخالف دستى که به زير بغل حريف برده، پاى غيرگارد خود را به پشت غيرگارد او قرار داده تا به اين وسيله‌ پاى او را سد کند و سپس با کشيدن حريف به روى سينهٔ خود و با انجام يک عمل انفجارى و وارد آوردن ضربهٔ ناگهانى به زير مرکز ثقل بدن حريف، او را مستقيماً به روى پل مى‌برد.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن، تندر در گارد مخالف حريف مستقيم به روى پل مى‌رود و سه امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد و در صورتى‌که، مجرى عمل پل‌شکن را از پهلو به حالت يک‌دست کمر به‌طور کامل اجراء کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن تندر در گارد مخالف).


فن تندر در گارد مخالف
فن تندر در گارد مخالف