زير يک خم در گارد موافق و مخالف و در حالت سر رو (ايستاده) و نشسته (زانو زده) گرفته مى‌شود و به روش‌هاى متعددى اجراء مى‌گردد که نتيجه‌هاى متعددى را به همراه دارد.


گرفتن زير يک‌خم در گارد موافق در حالت سر رو (ايستاده)
گرفتن زير يک‌خم در گارد موافق در حالت سر رو (ايستاده)