لنگ مهارتى است که کشتى‌گير مجرى در گارد موافق و يا مخالف، با گرفتن يک قسمت از بالاتنهٔ حريف مانند سر و گردن، يک دست و يا دو دست حريف، در حالت‌هاى مختلف، از جلو (پيش‌لنگ) و يا از عقب (پس‌لنگ)، به‌صورتى اجراء مى کند که پاى مجرى يا از داخل پاها و يا از خارج پاهاى حريف، به گونه‌اى به پاى حريف مى‌پيچد که او را يا از روى تشک بلند و پرتاب مى‌کند و يا اينکه بدون بلند کردن و پرتاب نمودن، به‌طور مستقيم و يا غيرمستقيم باعث به روى پل رفتن حريف مى‌شود.

تقسيم‌بندى انواع فنون لنگ

- پيش‌لنگ :

پيش‌لنگ به فنونى از انواع لنگ گفته مى‌شود که از جلو اجراء مى‌گردند، اين فنون خود ممکن است در حالتى اجراء شوند که پاى مجرى يا از داخل و يا از خارج به پاى حريف بپيچد و خود داراى انواعى است که عبارتند از:


- لنگ کردي، در حالت سر زير بغل، پا از داخل (لنگ سر زير بغل).


- لنگ مغربي، پا از بيرون .


- لنگ سرکش، پا از بيرون .


- لنگ کردى در حالت سر زير بغل، پا از بيرون .


- لنگ عوج‌بند، پا از بيرون .


- لنگ تو شاخ، با گرفتن يک دست، پا از داخل .


- لنگ تو شاخ، با گرفتن دو دست حريف، پا از داخل .


- لنگ آرنج، پا از بيرون.


- پس‌لنگ :

پس‌لنگ به فنونى از انواع لنگ گفته مى‌شود که از پشت اجراء مى‌گردند، اين فنون در حالتى اجراء مى‌شوند که پاى مجرى را از داخل به پاى حريف مى‌پيچد و خود داراى انواعى است که عبارتند از:


- لنگ‌ تندر، پا از داخل .


- لنگ کردى در حالت سر زير بغل، پا از داخل، اجراء از پشت .


- لنگ عوج‌بند، پا از داخل، اجراء از پشت.


به‌طور کلى فنون لنگ ممکن است به روش بلند کردن و پرتاب نمودن حريف اجراء شوند و يا اينکه به حالت اهرم‌کارى و بدون پرتاب شديد صورت پذيرد.

لنگ مغربى (پا پشت پا)، اجراء از پائين (Outside kick and arm control)

- طريقهٔ گرفتن :

کشتى‌گير مجرى در حالت سرشاخ در گارد موافق، دست گارد حريف را با دو دست خود به‌طور محکم مى‌گيرد.


- روش اجراء :

مجرى در اين حالت با قرار دادن پاى گارد خود به پشت پاى گارد حريف از بيرون، در حالى‌که سر و گردن و بالاتنهٔ خود را به‌طرف پائين خم مى‌کند، پاى گارد حريف را نيز با پاى گارد خود به‌طرف جلو و بالا مى‌کشد و همزمان به‌وسيلهٔ دست گرفته‌شدهٔ حريف، به حالت‌ کول‌انداز، تعادل او را از پشت به‌وسيلهٔ اين دو نيروى دو سويه به‌هم مى‌زند و او را به روى پل مى‌برد.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن، لنگ مغربى (پا پشت پا)، اجراء از پائين اگر حريف مستقيم به روى پل رود، سه امتياز فنى و اگر غيرمستقيم به روى پل رود، دو امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را کامل اجراء کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن لنگ مغربى (پا پشت پا)، اجراء از پائين).


فن لنگ مغربى (پا پشت پا)، اجراء از پائين
فن لنگ مغربى (پا پشت پا)، اجراء از پائين

لنگ سرکش (در حالت يک‌دست گردن)، اجراء از پائين (Outside kick and head control)
(Outside kick and frond headlock)

- طريقهٔ گرفتن :

کشتى‌گير مجرى در حالت سرشاخ در گارد موافق، دست گارد خود را به دور گردن حريف قرار مى‌دهد و به‌وسيلهٔ دست غيرگارد خود، دست گارد حريف را محکم مى‌گيرد.


- روش اجراء :

مجرى در حالت، لنگ‌سرکش (در حالت يک دست گردن)، اجراء از پائين با قرار دادن پاى گارد خود به پشت پاى گارد حريف از بيرون، در حالى که سر و گردن و بالاتنهٔ حريف را به‌طرف پائين مى‌کشد، پاى گارد حريف را نيز با پاى گارد خود به‌طرف جلو و بالا کشيده، همزمان به‌وسيلهٔ اين دو نيروى دوسويه، تعادل حريف را از پشت به‌هم مى‌زند و او را به روى پل مى‌برد.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن، لنگ سرکش (در حالت يک‌دست گردن)، اجراء از پائين اگر حريف مستقيم به روى پل رود، سه امتياز فنى و اگر غيرمستقيم به روى پل رود، دو امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را به‌طور کامل اجراء کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن لنگ سرکش (در حالت يک‌دست گردن)، اجراء از پائين).


فن لنگ سرکش (در حالت يک‌دست گردن)، اجراء از پائين
فن لنگ سرکش (در حالت يک‌دست گردن)، اجراء از پائين

لنگ کردى (لنگ سر زير بغل)، اجراء از پائين (Outside kick and frond headloek)

- طريقهٔ گرفتن :

هنگامى که حريف در گارد موافق اقدام به گرفتن زير دو خم مى‌کند، کشتى‌گير مجرى با دست گارد خود، سر حريف را زير بغل دست گارد خود و دست گارد او را نيز با دست غيرگارد خود محکم مى‌گيرد.


- روش اجراء :

مجرى در حالت، لنگ کردى (لنگ‌ سر زير بغل)، اجراء از پائين با قرار دادن پاى گارد خود به پشت پاى گارد حريف از بيرون، در حالى که سر و گردن و بالاتنهٔ خود را به‌طرف پائين مى‌آورد، سر و گردن گرفته‌شدهٔ حريف را نيز به‌طرف پائين کشيده، همزمان با پاى گارد خود به پشت پاى گارد حريف فشار مى‌آورد و پاى غيرگارد خود را نيز کمى عقب‌تر گذاشته، آن را ستون مى‌کند و با حفظ تعادل روى آن پا، حريف را به روى پل مى‌برد.


- نتيجه‌گيرى :

درحالت، لنگ کردى (لنگ سر زير بغل)، اجراء از پائين اگر حريف مستقيم به روى پل رود، سه امتياز فنى و اگر غيرمستقيم به پل رود، دو امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را کامل اجراء کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن لنگ کردى (لنگ سر زير بغل)، اجراء از پائين).


فن لنگ کردى (لنگ سر زير بغل)، اجراء از پائين
فن لنگ کردى (لنگ سر زير بغل)، اجراء از پائين