فن سر زير بغل عبارت است از تکنيک و تاکتيکى که مجرى با روش‌هاى مختلف با حريف سرشاخ شده، مبادرت به عبور دادن سر و گردن خود از زير بغل حريف مى‌نمايد. اجراء اين عمل ممکن است باعث به پشت رفتن حريف و يا اجراء فنونى مانند؛ يک‌دست و يک‌پا، پيچ‌پيچک، آسياب بادي، براد (کلندون) و يا کمرگيرى براى اجراء فنونى مانند سالتو، سوبلس، استارت و غيره شود. فن سر زير بغل ممکن است به روش سر رو (ايستاده)، نشسته (زانو زده) و يا نشسته (روى نشيمنگاه) و يا در حالت سرشاخ اجراء گردد.

سر زير بغل در گارد موافق، سر رو (ايستاده) (Head Lift and crutch hold)

- طريقهٔ گرفتن :

هنگامى که دو کشتى‌گير باهم سرشاخ شده‌اند، کشتى‌گير مجرى به پائين‌ رفتن و رد کردن دست حريف که به دور گردن و يا سرشانهٔ او قرار دارد، سر خود را از زير بغل دست گارد حريف عبور داده، به پشت حريف مى‌رود و کمر او را مى‌گيرد.


- روش اجراء :

بعد از گرفتن کمر حريف، در حالى که او را به‌طرف جلو مى‌کشد، در يک حالت بى‌تعادلى او را از جلو خاک مى‌کند.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن سر زير بغل دست گارد موافق، سر رو (ايستاده) حريف خاک مى‌شود و مجرى يک امتياز فنى کسب مى‌کند (شکل - فن سر زير بغل دست گارد موافق، سر رو - ايستاده).


فن سر زير بغل دست گارد موافق، سر رو (ايستاده)
فن سر زير بغل دست گارد موافق، سر رو (ايستاده)

سر زير بغل در گارد موافق، نشسته (زانو زده) (Duck under and go behinnd)

- طريقهٔ گرفتن :

هنگامى که دو کشتى‌گير باهم سرشاخ شده‌اند، کشتى‌گير مجرى در حالى که زانوى پاى گارد خود را به روى تشک قرار مى‌دهد با يک حرکت سرعتى (انفجاري) سر خود را از زير بغل دست گارد حريف مى‌گذراند و کمر حريف را مى‌گيرد.


- روش اجراء :

بعد از گرفتن کمر حريف، او را به‌طرف جلو مى‌کشد، در حالت ولو شده خاک می کند .


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن، سر زير بغل در گارد موافق، نشسته (زانو زده) حريف خاک شده و مجرى يک امتياز فنى کسب مى‌کند (شکل - فن سر زير بغل در گارد موافق، نشسته - زانو زده).


فن سر زير بغل در گارد موافق، نشسته (زانو زده)
فن سر زير بغل در گارد موافق، نشسته (زانو زده)

سر زير بغل در گارد موافق، نشسته روى نشيمنگاه (Duck under)

- طريقهٔ گرفتن :

هنگامى که دو کشتى‌گير باهم به گونه‌اى سرشاخ شده‌اند که دست‌هاى کشتى‌گير مجرى زير بغل دست‌هاى حريف قرار دارد و باهم قلاب شده‌اند و در اين حالت، بالاى کمر حريف (زير بغل‌ها) از سوى مجرى گرفته مى‌شود.


- روش اجراء :

بعد از گرفتن کمر حريف و بالا کشيدن او، در يک لحظه، فاصلهٔ دست‌ها را زياد کرده به‌طورى‌که بتواند به‌راحتى دست‌ها را به پائين کمر حريف منتقل کند و روى نشيمنگاه خود بنشيند، در اين هنگام که نشيمنگاه با تشک تماس پيدا مى‌کند و يک پا کشيده و پاى ديگر به روى تشک ستون مى‌شود، در همين لحظه سر خود را از سمتى که پا ستون شده به پشت حريف عبور مى‌دهد و با يک عمل چرخشى به پشت او مى‌رود.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن، سر زير بغل در گارد موافق، نشسته روى نشيمنگاه حريف خاک مى‌شود و يک امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد (شکل - فن سر زير بغل در گارد موافق، نشسته روى نشيمنگاه).


فن سر زير بغل در گارد موافق، نشسته روى نشيمنگاه
فن سر زير بغل در گارد موافق، نشسته روى نشيمنگاه

سر زير بغل در گارد مخالف، نشسته روى نشيمنگاه و اجراء فن براد (کلندون) (Duck under arm)

- طريقهٔ گرفتن :

دو کشتى‌گير در گارد مخالف، به گونه‌اى باهم سرشاخ مى‌شوند که کشتى‌گير مجرى مچ دست غيرگارد حريف را با دست غيرگارد خود مى‌گيرد سر خود را به روى سينهٔ حريف در جهت دستِ گرفته‌شدهٔ او قرار مى‌دهد.


- روش اجراء :

در اين هنگام با خم شدن به‌طرف پائين، سر خود را از همان سمتى که دست حريف را گرفته، به زير بغل او مى‌برد و در همين لحظه، دست گارد حريف را نيز با دست گارد خود گرفته، در حالى که پاى گارد خود را به‌طرف جلو پرتاب مى‌کند، به روى نشيمنگاه خود مى‌نشيند و سپس با انجام فن کلندون (براد)، با انجام يک حرکت چرخشى حريف را به پل مى‌برد (شکل - فن سر زير بغل در گارد مخالف، نشسته روى نشيمنگاه و اجراء فن براد - کلندون).


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن، سر زير بغل در گارد مخالف، نشسته روى نشيمنگاه و اجراء فن براد (کلندون) حريف به پل مى‌رود و دو امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد و در صورتى‌که حريف را پل‌شکن کند، او را با ضربهٔ فنى مى‌برد (شکل - فن سر زير بغل در گارد مخالف، نشسته روى نشيمنگاه و اجراء فن براد - کلندون).


فن سر زير بغل در گارد مخالف، نشسته روى نشيمنگاه و اجراء فن براد (کلندون)
فن سر زير بغل در گارد مخالف، نشسته روى نشيمنگاه و اجراء فن براد (کلندون)