فن يک دست و يک پا، مهارتى است که کشتى‌گير مجري، يک دست و يک پاى حريف را، در گارد موافق يا در گارد مخالف، از دست و پاى موافق يا از دست و پاى مخالف، از داخل و يا از بيرون مى‌گيرد و به روش‌هاى سرعتي، قدرتي، چرخشي، و يا ساده، از پهلو، جلو، و يا از عقب، او را حمل مى‌کند و به روى تشک به گونه‌اى پرتاب مى‌کند که حريف مستقيماً به روى پل مى‌رود.

يک دست و يک پاى موافق در گارد موافق از داخل (Fireman's carry from inside)

- طريقهٔ گرفتن :

کشتى‌گير مجرى در گارد موافق، بازوى دست گارد حريف را با دست غيرگارد خود گرفته، سر خود را به روى شانهٔ همان دست قرار مى‌دهد.


- روش اجراء :

در حالت، يک ‌دست و يک ‌پاى موافق در گارد موافق از داخل مجرى پاى گارد خود را بين پاهاى حريف به روى تشک زانو زده، پاى غيرگارد خود را ستون مى‌کند و سر خود را نيز از زير بغل دست گرفته‌شدهٔ حريف عبور مى‌دهد و پاى گارد حريف را نيز با دست گارد خود از قسمت زانو مى‌گيرد و بدين‌وسيلهٔ زير مرکز ثقل بدن حريف قرار مى‌گيرد. سپس مجرى پاى غيرگارد خود را که به روى تشک ستون شده به روى تشک زانو زده تا بدين‌وسيله يک دامنهٔ حرکتى ايجاد شود و حريف را از روى تشک حمل کرده، از پهلو به روى تشک به گونه‌اى پرتاب مى‌کند که مستقيماً به روى پل رود.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن، يک‌دست و يک‌پاى موافق در گارد موافق از داخل حريف مستقيم به روى پل مى‌رود و سه امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد و در صورتى‌که کشتى‌گير مجري، فن پل‌شکن را کامل انجام دهد، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن يک‌دست و يک‌پاى موافق در گارد موافق از داخل).


فن يک‌دست و يک‌پاى موافق در گارد موافق از داخل
فن يک‌دست و يک‌پاى موافق در گارد موافق از داخل

يک دست و يک پاى موافق در گارد مخالف از داخل (يک دست و يک پاى چرخشى)
(Fireman's carry from in side)

- طريقهٔ گرفتن :

کشتى‌گير مجرى در گارد مخالف، بازوى دست گارد حريف را با دست گارد خود مى‌گيرد.


- روش اجراء :

بعد از گرفتن بازوى دست گارد حريف، مجرى با قرار دادن پاى گارد خود در بيرون، کنار پاى گارد حريف به‌صورت ستون‌شده و قرار دادن زانوى پاى غيرگارد خود بين پاهاى حريف به روى تشک و انجام عمل چرخشى سر خود را از زير بغل دست گرفته‌شدهٔ حريف عبور مى‌دهد، به‌طورى‌که زير مرکز ثقل بدن حريف قرار گيرد. در اين هنگام مجرى با حمل کردن حريف و قرار دادن زانوى پاى گارد خود که به روى تشک ستون‌شده و ايجاد يک دامنهٔ حرکتي، حريف را از پهلو به گونه‌اى به روى تشک پرتاب مى‌کند که دست او را رها نکرده تا او را در وضعيت پل‌شکن قرار دهد.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن،يک‌ دست و يک پاى موافق در گارد مخالف از داخل (يک دست و يک پاى چرخشي) حريف مستقيماً به روى پل رفته، سه امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد و در صورتى‌که مجرى پل‌شکن را کامل انجام دهد، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن يک‌ دست و يک پاى موافق در گارد مخالف از داخل - يک دست و يک پاى چرخشى).


فن يک‌ دست و يک پاى موافق در گارد مخالف از داخل (يک دست و يک پاى چرخشى)
فن يک‌ دست و يک پاى موافق در گارد مخالف از داخل (يک دست و يک پاى چرخشى)