خاک در ورزش کشتي، عبارت است از حالتى که کشتى‌گير، به‌صورت زانو‌زده به شکل چهاردست و پا بر روى تشک قرار گرفته باشد و يا در حالت دفاع و واکنش در خاک به‌صورت ولو شده به روى شکم و سينه، روى تشک قرار مى‌گيرد. اين حالت ممکن است با اجراء فنون از سوى حريف به‌وجود آمده باشد و يا اينکه در اثر کم‌کارى (پاسيو) و يا اخطار، کشتى‌گيرى از سوى داور مجبور به نشستن در خاک باشد (شکل - حالت نشستن در خاک).


حالت نشستن در خاک
حالت نشستن در خاک

روش قرار دادن پاها در موقع نشستن در خاک، بستگى به عادت و تمرينات قبلى کشتى‌گير دارد، که در شرايط مختلف، متناسب با وضعيت و موقعيت کشتي، دفاع در برابر فنونِ حريف، و يا تصميم به اجراء فنون و انجام عملياتِ رهائى از خاک متفاوت است (شکل - روش‌هاى مختلف قرار دادن پاها در موقع نشستن در خاک).


روش‌هاى مختلف قرار دادن پاها در موقع نشستن در خاک
روش‌هاى مختلف قرار دادن پاها در موقع نشستن در خاک

روش صحيح نشستن در خاک

- کشتى‌گير، در انجام عمليات و مانورهاى خود، احساس راحتى و موفقيت داشته باشد.


- از تعادل و استحکام بيشترى در مقابل حريف برخوردار باشد، به‌طورى‌که، بتواند در فرصت مناسب از خاک بلند شود و يا در هنگام دفاع در برابر فنون حريف از موقعيت استوارى برخوردار باشد.


- زانوهاى او از يکديگر باز باشند، تا سطح اتکاء بيشتر شده، تعادل او افزايش يابد.


- آرنج دست‌ها نبايد خم باشد، تا در مقابل فشارهاى حريف مقاومت کند.


- نه تنها سر و گردن کشتى‌گير نشسته در خاک نبايد آويزان باشد، بلکه او بايد با انقباض عضلات ناحيهٔ کمربند شانه و گردن، محکم به روى تشک قرار گيرد.

ولو شدن در خاک

هنگامى که کشتى‌گير در خاک، با شکم و سينه بر روى تشک دراز شده باشد، اصطلاحاً به آن ”ولو شدن در خاک“ مى‌گويند. اين حالت، اغلب به‌منظور افزايش سطح اتکاء و نزديک کردن مرکز ثقل بدن به سطح اتکاء انجام مى‌شود، که در نتيجه تعادل، مقاومت و استحکام بدن در مقابل اجراء فنون از جانب حريف افزايش مى‌يابد (شکل - حالت ولو شدن در خاک).


حالت ولو شدن در خاک
حالت ولو شدن در خاک

روش صحيح ولو شدن در خاک

- آرنج دست‌ها نبايد خميده باشد، بلکه بايد، دست‌ها به‌طور کاملاً کشيده و محکم بر روى تشک قرار گيرد.


- هنگام اجراء فنون از يک سمت، توسط کشتى‌گير مجرى (کشتى‌گير بالائي)، کشتى‌گير ولو شده در خاک، بايد سر و گردن خود را به همان جهت اجراء فن پيچاند.


- در حين اجراء فنون از يک سمت از سوى کشتى‌گير مجري، پاى کشتى‌گيرى که در خاک ولو شده بايد در همان جهت اجراء فن، به حالت جمع شده از زانو ستون شود.


- به‌منظور افزايش تعادل، شکم، سينه و استخوان لگن خاصره، بايد به روى تشک کاملاً چسبيده باشد، تا مرکز ثقل از سطح اتکاء جدا نشود.


- هنگام اجراء فنون از يک سمت از سوى کشتى‌گير مجري، نشيمنگاه کشتى‌گيرى که در خاک ولو شده بايد در جهت عکس اجراء فن بچرخد.