چنگک عبارت است از مهارتى که کشتى‌گير مجرى هنگام خيمه زدن به روى حريف در حالت‌هاى مختلف و يا زمانى که حريف در خاک نشسته و يا ولو شده و مجرى در پشت يا پهلوى او قرار دارد، با گرفتن سر و گردن و بازوى يک دست حريف به حالت عوج‌بند، او را به گونه‌اى محکم مى‌گيرد که مى‌تواند فنونى مانند چنگک از جلو در حالت نشسته، چنگک از پهلو در حالت ولو شده، چنگک فيتو، چنگک سالتو و ... را اجراء کند و حريف را به روى پل ببرد.

چنگک در حالت نشسته در خاک (Quarter nelson)

- طريقهٔ گرفتن :

هنگامى که حريف در خاک نشسته، کشتى‌گير مجرى از يک سمت در پشت او به گونه‌اى قرار مى‌گيرد که پاى جلوئى او به‌صورت ستون‌شده و پاى عقبى او به‌صورت زانو زده بر روى تشک قرار دارد. سپس مجرى دست جلوئى خود را از بالا به دور گردن حريف قرار داده، يا اينکه چانهٔ او را مى‌گيرد و دست عقبى خود را زير بغل دست نزديک حريف برده، مچ دست جلوئى خود را محکم مى‌گيرد.


- روش اجراء :

در حالت، چنگک در حالت نيشته در خاک، مجرى با بلند شدن روى پاها و حرکت به طرف جلو و با فشارى که به سر و گردن حريف به‌طرف جلو و پائين وارد مى‌کند، او را از جلو مى‌غلتاند و به روى پل مى‌برد.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن، چنگک از جلو در حالت نشسته در خاک حريف به روى پل مى‌رود و دو امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد و دو امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد و در صورتى‌که مجري، عمل پل‌شکن را به‌طور کامل اجراء کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن چنگک از جلو در حالت نشسته در خاک).


فن چنگک از جلو در حالت نشسته در خاک
فن چنگک از جلو در حالت نشسته در خاک

چنگک سالتو از پشت در حالت نشسته در خاک (Over - arm hook to quarter nelson)

- طريقهٔ گرفتن :

هنگامى که حريف در خاک نشسته، کشتى‌گير مجرى از يک سمت در پشت او به گونه‌اى قرار مى‌گيرد که پاى جلوئى او به‌صورت ستون‌شده و پاى عقبى او به‌صورت زانو زده بر روى تشک قرار دارد سپس مجري، دست جلوئى خود را از بالا به دور گردن حريف قرار داده، يا اينکه چانهٔ حريف را مى‌گيرد و دست عقبى خود را زير بغل دست نزديک حريف برده، مچ دست جلوئى خود را محکم مى‌گيرد.


- روش اجراء :

در حالت، چنگک سالتو از پشت در حالت نشسته، مجرى با بلند شدن روى پاها و حرکت به‌طرف جلو، در حالى‌ که به سر و گردن حريف به‌طرف جلو و پائين فشار وارد مى‌کند، هنگامى که حريف واکنش نشان مى‌دهد سعى مى‌کند سر و گردن خود را بالا بياورد، در همين لحظه، مجرى با يک حرکت سرعتي، حريف را به روى سينهٔ خود بالا مى‌آورد و با قوسى که به کمر خود به‌طرف عقب مى‌دهد، او را از پشت به روى پل مى‌برد.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن، چنگک از عقب در حالت نشسته در خاک، حريف به روى پل رفته، دو امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد و در صورتى‌که مجري، عمل پل‌شکن را به‌طور کامل اجراء کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن چنگک از عقب در حالت نشسته در خاک).


فن چنگک از عقب در حالت نشسته در خاک
فن چنگک از عقب در حالت نشسته در خاک