عوج‌بند مهارتى است که هنگام در خاک نشستن و يا ولو شدن حريف، کشتى‌گير مجرى در پشت يا پهلوى او قرار مى‌گيرد و با بردن يک دست و يا دو دست خود از زير بغل دست‌هاى حريف و قرار دادن آنها به پشت گردن او، او را محکم در اختيار گرفته، کنترل مى‌کند و فنون مختلفى مانند: عوج‌بند قيچى (نيم‌نلسون)، جفت عوج‌بند قيچى (دويل‌نلسون)، کندهٔ عوج‌بند، عوج‌بند بارانداز، سگک عوج‌بند، کليد عوج‌بند و ... را با انجام اعمالى مانند قيچى‌زدن پاها و فشار آوردن به بالاتنهٔ حريف، او را از جلو و يا از پهلو، و از سمت موافق و يا مخالف، به روى پل مى‌برد.

عوج‌بند قيچى از سمت موافق در حالت نشسته در خاک (Half nelson)

- طريقهٔ گرفتن :

هنگامى که حريف در خاک نشسته و مجرى از يک سمت در پشت او به گونه‌اى قرار مى‌گيرد که پاى جلوئى او به‌صورت ستون‌شده و پاى عقبى او به‌صورت زانو زده به روى تشک قرار دارد، مجرى دست جلوئى خود را زير بغل دست نزديک حريف مى‌برد و آن را به پشت گردن او قرار مى‌دهد و سپس با ساعد دست عقبى خود که از بالا به پشت گردن حريف قرار مى‌دهد، انگشتان هر دو دست خود را به‌هم قلاب کرده، حريف را محکم در اختيار مى‌گيرد و کنترل مى‌کند.


- روش اجراء :

در حالت، عوج‌بند قيچى از سمت موافق در حالت نشسته در خاک مجرى با فشارى که به‌طرف سر و گردن و بالاتنهٔ حريف به‌طرف جلو وارد مى‌کند، حريف را بر روى تشک ولو کرده، سپس با بلند شدن به روى پاها و حرکت به‌طرف جلو انجام عمل قيچي، با فشارى که به‌طرف سر و گردن و کتف او به‌طرف جلو و پهلو وارد مى‌کند، او را به روى پل مى‌برد.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن، عوج‌بند قيچى از سمت موافق در حالت نشسته در خاک حريف به روى پل رفته، دو امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد، و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را به‌طور کامل اجراء کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن عوج‌بند قيچى از سمت موافق در حالت نشسته در خاک).


فن عوج‌بند قيچى از سمت موافق در حالت نشسته در خاک
فن عوج‌بند قيچى از سمت موافق در حالت نشسته در خاک

عوج‌بند از سمت مخالف (Half nelson)

- طريقهٔ گرفتن :

هنگامى که حريف در خاک نشسته، مجرى در پشت او قرار مى‌گيرد و يک دست خود را به زير بغل حريف برده، آن را به پشت گردن حريف قرار مى‌دهد و ساعد دست ديگر خود را نيز از بالا به پشت گردن حريف مى‌گذارد سپس انگشتان هر دو دست خود را به‌هم قلاّب کرده، حريف را کاملاً کنترل کرده، در اختيار مى‌گيرد.


- روش اجراء :

در حالت، عوج‌بند از سمت مخالف، مجرى با حرکت به‌طرف مخالفِ دست گرفته‌شدهٔ حريف، و فشارى که به سر و گردن و بالاتنهٔ حريف وارد مى‌کند، او را به روى پل مى‌برد.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن، عوج‌بند از سمت مخالف حريف به روى پل مى‌رود و دو امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد و در صورتى‌که، مجرى عمل پل‌شکن را به‌طور کامل اجراء کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن عوج‌بند از سمت مخالف).


فن عوج‌بند از سمت مخالف
فن عوج‌بند از سمت مخالف

کليد عوج‌بند از سمت مخالف در حالت نشسته در خاک
(Chicken hook or chicken wing and nelson)

- طريقهٔ گرفتن :

هنگامى که حريف در خاک نشسته و مجرى از يک سمت در پشت او قرار مى‌گيرد، در حالى که پاى جلوئى او به‌صورت ستون‌شده و پاى عقبى او به‌صورت زانو زده به روى تشک قرار دارد، با دست جلوئى خود از قسمت آرنج، دست نزديک حريف را به حالت کليدکشى مى‌گيرد و سپس با حرکت به سمت مخالفِ بدن حريف، با بردن دست ديگر خود به زير بغل دست ديگر حريف و گرفتن گردن او به حالت عوج‌بند، حريف را کاملاً کنترل‌ کرده، در اختيار مى‌گيرد.


- روش اجراء :

در حالت، کليد عوج‌بند از سمت مخالف در حالت نشسته در خاک، مجرى با انجام عمل قيچى به‌طرف جلو و فشارى که به سر و گردن و بالاتنهٔ حريف وارد مى‌کند، او را از جلو و پهلو به روى پل مى‌برد.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن، کليد عوج‌بند از سمت مخالف در حالت نشسته در خاک، حريف به روى پل رفته، دو امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را به‌طور کامل اجراء کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن کليد عوج‌بند از سمت مخالف در حالت نشسته در خاک).


فن کليد عوج‌بند از سمت مخالف در حالت نشسته در خاک
فن کليد عوج‌بند از سمت مخالف در حالت نشسته در خاک

جفت عوج ‌بند (دوبل نلسون - Double nelson)

- طريقهٔ گرفتن :

هنگامى که حريف در خاک ولو شده، مجرى در پشت او قرار مى‌گيرد و سنگينى وزن خود را به روى بدن او مى‌اندازد تا به اين وسيله مانع از بلند شدن و نشستن حريف شود و سپس با بردن يک دست خود از زير بغل دست حريف و با قرار دادن ساعد دست ديگر خود از بالا به روى گردن او و با فشارى که به سر و گردن حريف وارد مى‌کند، سر او را به روى تشک قرار مى‌دهد و همزمان دست گرفته‌شدهٔ حريف را بالا مى‌کشد. در اين هنگام مجرى دستى را که به زير بغل حريف برده به پشت گردن او مى‌گذارد و دست ديگر خود را که روى گردن حريف قرار دارد به زير بغل دست ديگر حريف برده، نهايتاً هر دو دست‌ها را با قلاّب کردن انگشتان دست‌ها به يکديگر، قفل مى‌کند و حريف را کاملاً در اختيار گرفته، کنترل مى‌کند (شکل - روش گرفتن فن جفت‌ عوج‌بند در حالت ولو شده).


روش گرفتن فن جفت‌ عوج‌بند در حالت ولو شده
روش گرفتن فن جفت‌ عوج‌بند در حالت ولو شده

- روش اجراء :

در حالت، جفت عوج‌بند مجرى با حرکت از يک طرف بدن حريف به‌طرف جلو و انجام عمل قيچي، در حالى که به بالاتنه، سر و گردن و دست‌هاى حريف فشار وارد مى‌کند، او را از پهلو به روى پل مى‌برد.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن، جفت‌ عوج‌بند در حالت ولو شده حريف به روى پل رفته، دو امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را به‌طور کامل اجراء کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن جفت‌ عوج‌بند در حالت ولو شده).


فن جفت‌ عوج‌بند در حالت ولو شده
فن جفت‌ عوج‌بند در حالت ولو شده