کُنده مهارتى است که کشتى‌گير مجرى با گرفتن کمر، پاها، دست و پا و يا سر و گردن و پا، به روش‌هاى مختلف، در شرايط تهاجمى و يا در وضعيت تدافعي، همراه با تاباندن و پرتاب کردن حريف و يا با انجام عملياتى ديگر، باعث مى‌شود که حريف به‌طور مستقيم و يا غيرمستقيم به روى پل رود.


فنون کنده به روش‌هاى بسيار متنوعى اجراء مى‌شود که از آن جمله مى‌توان به روش‌هاى زير اشاره کرد:


- کندهٔ فتيله‌پيچ، کندهٔ يک چاک، کندهٔ عوج‌بند، کندهٔ فرنگي، کندهٔ حصيرمال، کندهٔ گردان، کندهٔ دست در مخالف، کندهٔ رو دست مقابل، کندهٔ سرانبون، کنده، يزدى‌بند، کندهٔ اين خاک و آن خاک، کندهٔ حمال‌بند، کندهٔ گوسفندانداز، کندهٔ پنيرتپان، کندهٔ يکپا رو کار، کندهٔ سروته يکي، کندهٔ بارانداز، کندهٔ اشکل گربه، کندهٔ افلاک، کندهٔ نمدمال، کندهٔ مشک سقا، و غيره که هر کدام از اين فنون کنده، خود نيز به روش‌هاى متفاوتى مانند؛ کمرکاري، در حالت نشسته، و با بلند کردن حريف و پرتاب آن و در روش‌هاى مختلف گرفتن قابل اجراء هستند.

کندهٔ فتيله‌پيچ (Ankle Lock)

- طريقهٔ گرفتن :

هنگامى که حريف در خاک نشسته است، کشتى‌گير مجرى به گونه‌اى در پشت حريف مى‌نشيند که در يک سمت بدن او قرار دارد و با تکيه به کمر حريف و کشيدن مچ پاى دورِ او و فشار به‌طرف جلو و بالاتنهٔ او، سعى مى‌کند تا به اين وسيله حريف را ولو کند. همزمان با ولو شدن حريف، مجرى پاى گرفته‌شدهٔ او را زير بغل دست خود قرار داده، با همان دست که از بين پاهاى حريف مى‌برد، پاى ديگر حريف را از زير گرفته، به‌طورى‌که پاهاى او را به‌صورت ضربدرى در اختيار دارد و سپس دست‌ها را به يکديگر قلاب کرده، آنها را محکم مى‌گيرد.


- روش اجراء :

مجرى در حالت، کندهٔ فيتيله‌پيچ از روى تشک بلند شده، حريف را به گونه‌اى مى‌تاباند تا او را به روى پل ببرد.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن، فتيله‌پيچ (کندهٔ فتيله‌پيچ) حريف به روى پل رفته، دو امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد (شکل - فن فتيله‌پيچ ”کندهٔ فتيله‌پيچ“).


فن فتيله‌پيچ (کندهٔ فتيله‌پيچ)
فن فتيله‌پيچ (کندهٔ فتيله‌پيچ)

کندهٔ يک‌چاک (در حالت ايستاده) (Olympic Lift)

- طريقهٔ گرفتن :

هنگامى که حريف در خاک نشسته است، کشتى‌گير مجرى از يک سمت در پشت حريف قرار مى‌گيرد و بدون اينکه زانو بزند دست جلوئى خود را از بالاى کمر حريف به داخل پاهاى او برده، دست پشتى خود را از پشت در پاهاى او داخل مى‌کند و سپس هر دو دست را به‌هم قلاّب کرده و به اين وسيله، فن کندهٔ يک‌چاک را محکم مى‌گيرد.


- روش اجراء :

در حالت، کندهٔ يک‌چاک مجرى حريف را از روى تشک بلند کرده در حالى که پاى جلوئى خود را به زير مرکز ثقل بدن او مى‌برد، او را با کششى قوى به گونه‌اى پرتاب مى‌کند که مستقيماً به روى پل مى‌رود.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن، کُندهٔ يک‌چاک (در حالت ايستاده) حريف مستقيم به روى پل مى‌رود و سه امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد (شکل - فن کُندهٔ يک‌چاک ”در حالت ايستاده“).


فن کُندهٔ يک‌چاک (در حالت ايستاده)
فن کُندهٔ يک‌چاک (در حالت ايستاده)