سگک قفل قيصر (Leg ride and reverse chicken wing)

- طريقهٔ گرفتن :

هنگامى که حريف در خاک نشسته، مجرى از يک سمت در پشت او قرار مى‌گيرد و پاى جلوئى خود را به داخل پاى نزديک حريف برده، به دور آن مى‌پيچاند سپس با پاى عقبى خود، از زير به پاى جلوئى خود قلاب مى‌کند و به اين وسيله حريف را کاملاً کنترل کرده، در اختيار مى‌گيرد.


- روش اجراء :

در حالت، سگک قفل قيصر، مجرى با گرفتن دست دور حريف با دست جلوئى خود از زير، با کمک دست ديگر خود آن را به اندازه‌اى به طرف بالا مى‌کشد که مجرى بتواند سر خود را به زير دست گرفته‌شدهٔ حريف ببرد، سپس دست جلوئى خود را در عوج‌بند حريف داخل مى‌کند و در حالى که مچ دست گرفته‌شدهٔ حريف را با دست عقبى خود گرفته، رها نمى‌کند، قفل پاها را باز کرده، حريف را به روى خود مى‌کشد و به‌تدريج زير بدن او را خالى کرده، او را به روى پل مى‌برد.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن، سگک قفل قيصر، حريف به روى پل رفته، دو امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را به‌طور کامل اجراء کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن سگک قفل قيصر در حالت نشسته).


فن سگک قفل قيصر در حالت نشسته
فن سگک قفل قيصر در حالت نشسته

سگک از رو در حالت سربند (Scissors)

- طريقهٔ گرفتن :

۱. در حالت ولو شده :

هنگامى که حريف در خاک ولو شده، مجرى از يک سمت در پشت او قرار گرفته، در حالى که روى پاى نزديک حريف سوار مى‌شود، با دست عقبى خود مچ پاى نزديک او را مى‌گيرد و بالا مى‌کشد و در اين هنگام پاى عقبى خود را از بالا به داخل پاى نزديک حريف مى‌برد و سپس از زير با پاى ديگر خود قلاّب مى‌کند و در نتيجه حريف را کنترل کرده، در اختيار مى‌گيرد (شکل‌هاى ”سگک از رو در حالت ولو شده از سمت چپ حريف“ و ”سگک از رو در حالت ولو شده از سمت راست حريف“).


سگک از رو در حالت ولو شده از سمت چپ حريف
سگک از رو در حالت ولو شده از سمت چپ حريف

سگک از رو در حالت ولو شده از سمت راست حريف
سگک از رو در حالت ولو شده از سمت راست حريف

۲. در حالت نشسته :

هنگامى که حريف در خاک نشسته، مجرى از يک سمت در پشت او به گونه‌اى قرار مى‌گيرد که پاى جلوئى خود را به حالت زانود زده و پاى عقبى خود را به‌صورت ستون شده به روى تشک قرار مى‌دهد و در حالى که با دست جلوئى خود، کمر حريف را از بالا گرفته است و او را کنترل مى‌کند، با دست عقبى خود، مچ پاى نزديک حريف را که بين پاهاى مجرى قرار دارد، بالا مى‌کشد سپس در اين حالت، مجرى پاى عقبى خود را از بالا به داخل پاى نزديک حريف برده، با انجام عمل رکاب زدن به‌وسيلهٔ پاى عقبى خود به‌طرف جلو، پاى گرفته‌شدهٔ حريف را بالا آورده و در همين لحظه، پاى عقبى خود را به زير پاى جلوئى خود که پاى حريف را سگک کرده مى‌برد و آنها را به‌هم قلاّب مى‌کند، سپس با گرفتن سر و گردن حريف به‌وسيلهٔ دست جلوئى خود و با فشارى که به بالاتنهٔ حريف وارد مى‌کند، به‌طور همزمان به پائين‌تنهٔ حريف نيز با پاهاى خود فشار مى‌آورد و حريف را به روى تشک ولو کرده، او را در اختيار گرفته، کنترل مى‌کند (شکل - فن سگک از رو در حالت نشسته).


فن سگک از رو در حالت نشسته
فن سگک از رو در حالت نشسته

- روش اجراء :

در حالت،نشسته مجرى با ادامهٔ عمل رکاب‌زدن و کشيدن سر و گردن گرفته‌شدهٔ حريف و با فشارى که به‌طور همزمان به بالاتنه و پائين‌تنهٔ او وارد مى‌کند، حريف به روى پل مى‌رود.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن، سکگ از رو در حلات سربند، حريف به روى پل مى‌رود و دو امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را به‌طور کامل اجراء کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود.