سگک مهارتى است که کشتى‌گير مجرى با قلاّب کردن يک يا هر دو پاى خود به يک پاى حريف و يا به دست و بازوى حريف، در حالت ايستاده، نشسته و يا ولو شده در خاک، از داخل (از تو) و يا از خارج (از رو) و با گرفتن قسمت‌هاى مختلفى از بدن حريف، با شيوه‌هاى متفاوت، فنونى مانند: سگک سرپا، سگک وارو، سگک عوج‌بند، سگک سربند، سگک از رو، سگک از تو، سگک جفت (سگک دوبل)، کلاته، سگک مخالف مغربي، سگک قفل قيصر، سگک کليدکشى از سمت موافق و مخالف، سگک بازو و غيره را اجراء مى‌کند که باعث به روى پل رفتن حريف مى‌شود.

سگک از تو (از داخل) در حالت سربند (سگک سربند از تو) (Guillotine)(simple leg ride)

- طريقهٔ گرفتن :

هنگامى که حريف در خاک نشسته، مجرى از يک سمت در پشت او قرار مى‌گيرد و پاى جلوئى خود را به داخل پاى نزديک حريف برده، به دورِ آن مى‌پيچاند و سپس پاى ديگر خود را از پشت به زير همين پا قرار داده، به اين وسيله هر دو پاى خود را به دور پاى نزديک حريف قلاّب مى‌کند.


- روش اجراء :

۱. در حالت، سکگ مجرى با فشارى که با پاهاى خود به پائين‌تنه و پاى سگک‌شدهٔ حريف وارد مى‌کند، همزمان به‌وسيلهٔ پاى عقبى خود رکاب مى‌زند و بالاتنهٔ خود را به سمت ديگر بدن حريف آويزان و متمايل مى‌کند، در اين هنگام مجرى با گرفتن سر و گردن حريف با دست جلوئى خود و کشيدن آن به سمت ديگر، ستون حريف را خراب کرده، او را ولو مى‌کند، سپس با ادامهٔ عمل کشش سر و گردن حريف، او را به روى پل مى‌برد (شکل: فن سگک سربند از تو در حالت نشسته -۱).


فن سگک سربند از تو در حالت نشسته (۱)
فن سگک سربند از تو در حالت نشسته (۱)

۲. در اين حالت، مجرى مچ پاى دور حريف را گرفته، بالا مى‌کشد و با فشارى که به پائين‌تنهٔ حريف به‌طرف جلو وارد مى‌کند، او را به روى تشک ولو کرده، به روى پل مى‌برد (شکل - فن سگک سربند از تو در حالت نشسته -۲)


فن سگک سربند از تو در حالت نشسته (۲)
فن سگک سربند از تو در حالت نشسته (۲)

- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن، سکگ حريف به روى پل مى‌رود و دو امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را به‌طور کامل اجراء کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود.

سگک عوج‌بند از سمت موافق (Half nelson and leg scissors)

- طريقهٔ گرفتن :

هنگامى که حريف در خاک ولو شده، کشتى‌گير مجرى از يک سمت در پشت او قرار مى‌گيرد و پاى جلوئى خود را به داخل پاى نزديک حريف و دست جلوئى خود را نيز به داخل عوج‌بند دست نزديک او مى‌برد و او را در اختيار گرفته، کنترل مى‌کند.


- روش اجراء :

در حالت، سکگ عوج‌بند از سمت موافق، مجرى با انجام عمل رکاب‌زدن توسط پائى که به داخل سگک برده، پاى سگک‌شدهٔ حريف را بالا آورده، با دستى که به داخل عوج‌بند حريف برده، به سر و گردن و بالاتنهٔ او فشار وارد مى‌کند، که نتيجهٔ اين دو عمل، باعث به روى پل رفتن حريف مى‌شود.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن، سگک عوج‌بند از سمت موافق در حالت ولو شده، حريف به روى پل رفته، دو امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را به‌طور کامل اجراء کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن سگک عوج‌بند از سمت موافق در حالت ولو شده).


فن‌ سگک عوج‌بند از سمت موافق در حالت ولو شده
فن‌ سگک عوج‌بند از سمت موافق در حالت ولو شده