بارانداز مهارتى است که کشتى‌گير مجري، کمر حريف را به تنهائى و يا قسمت‌هائى از بدن او را در خاک به روش‌هاى مختلف مانند کليد بارانداز، فتيله‌پيچ بارانداز، عوج‌بند بارانداز (نلسون بارانداز)، سالتو بارانداز، بارانداز مشک سقا، بارانداز با کمک پا، سگک بارانداز و غيره، درشرايط تهاجمى و يا در وضعيت تدافعى مى‌گيرد و سپس با حرکت به سمت اجراء فن‌ بارانداز، زانوى پاى همان سمت را جلوى زانوى پاى حريف مى‌گذارد و پاى او را سد مى‌کند و سپس در حالت نشسته و يا ولو شده، حريف را با انجام عمل پل‌سازى و رفتن به زير مرکز ثقل بدن او و چرخش روى پل، به روى سينهٔ خود مى‌آورد و با وارد ساختن ضربهٔ شکم به بدن حريف، او را در همان سمت مى‌غلتاند و يا اينکه بدن خود را از زير بدن حريف خارج کرده، فقط او را به روى پل مى‌برد و يا اينکه حريف را از روى تشک بلند کرده، به‌صورت سالتو، فن بارانداز را اجراء مى‌کند و يا اينکه همين فن را در صورتى‌که حريف واکنش نشان مى‌دهد، در جهت عکس انجام مى‌دهد.

بارانداز کمر (Rear throw)

- طريقهٔ گرفتن :

هنگامى که حريف درخاک نشسته، کشتى‌گير مجرى از پشت، کمر او را با دست‌هاى قلاّب‌شدهٔ خود با روش‌هاى مختلف و به‌طور محکم مى‌گيرد به‌طورى‌که امکان حرکت بدن حريف در بين دست‌هاى مجرى وجود نداشته باشد.


- روش اجراء :

مجرى با حرکت به سمت اجراء فن و قرار دادن زانوى پاى خود، جلوى پاى حريف، او را از پهلو به روى بدن خود کشيده، در حالى‌که عمل پل‌سازى را از پهلو انجام مى‌دهد، حريف را نيز به روى بدن خود مى‌کشد و در همين لحظه با ضربه‌اى که با شکم خود به زير مرکز ثقل بدن حريف وارد مى‌کند، او را به روى پل مى‌غلتاند و دوباره خاک مى‌کند.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن، بارانداز کمر حريف به روى پل رفته، فقط دو امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد (شکل - فن بارانداز کمر).


فن بارانداز کمر
فن بارانداز کمر

بارانداز از سينه (Rear throw)

- طريقهٔ گرفتن :

هنگامى که حريف در حالت ولو شده به روى تشک قرار دارد و فضائى براى گرفتن کمر او وجود ندارد، مجرى با عبور دست‌هاى خود از زير بغل حريف، بدن او را از ناحيهٔ سينه، به‌وسيلهٔ دست‌هاى قلاب‌شدهٔ خود با روش‌هاى مختلف به‌طور محکم مى‌گيرد، به‌طورى‌که امکان حرکت بدن حريف در بين دست‌هاى مجرى وجود نداشته باشد.


- روش اجراء :

مجرى با يک حرکت ناگهانى از يک سمت حريف را به روى سينهٔ خود مى‌کشد و با انجام عمل پل‌سازى و رفتن به زير مرکز ثقل بدن حريف، او را با ضربهٔ شکم و انجام عمل پل چرخشى مى‌غلتاند و دوباره او را خاک مى‌کند.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن، بارانداز از سينه حريف به روى پل مى‌رود و امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد (شکل - فن بارانداز از سينه).


فن بارانداز از سينه
فن بارانداز از سينه