سروته ‌يکى مهارتى است که کشتى‌گير مجرى با گرفتن سر و گردن و يک پاى حريف و قفل کردن آنها با دست‌هاى خود، در حالت ايستاده، نشسته و يا ولو شده در خاک، در حالت تهاجمى و يا تدافعي، به‌صورت موافق و يا مخالف و با تاباندن او از طرف جلو، عقب و يا پهلو، باعث به روى پل رفتن و يا ضربهٔ فنى شدن حريف مى‌شود.

سروته‌يکى موافق (Craddle)(wrapping)

- طريقهٔ گرفتن :

۱. هنگامى که حريف در خاک نشسته، مجرى از يک سمت در پشت او به گونه‌اى قرار مى‌گيرد که با دست جلوئى خود، سر و گردن حريف را و با دست عقبى خود پاى نزديک او را از پشت گرفته، با نزديک کردن پاى گرفته‌شدهٔ حريف به سر و گردن او، دست‌هاى خود را قلاّب مى‌کند (شکل‌هاى ”گرفتن فن سروته‌يکى موافق از سمت راست حريف در حالت نشسته“ و ”گرفتن فن سروته‌يکى موافق از سمت چپ حريف در حالت نشسته“).


گرفتن فن سروته ‌يکى موافق از سمت راست حريف در حالت نشسته
گرفتن فن سروته ‌يکى موافق از سمت راست حريف در حالت نشسته

گرفتن فن سروته ‌يکى موافق از سمت چپ حريف در حالت نشسته
گرفتن فن سروته ‌يکى موافق از سمت چپ حريف در حالت نشسته

۲. هنگامى که حريف، در گارد موافق براى گرفتن زير يک‌خم مجرى اقدام مى‌کند و در حالى که پاى داخلى خود را به غلط ستون‌کرده است و پاى بيرونى خود را به روى تشک زانو مى‌زند، در اين حالت، مجرى با دست گارد خود سر و گردن حريف را مى‌گيرد و با دست غيرگارد حريف را که در داخل پاهاى مجرى ستون‌شده مى‌گيرد و سپس با نزديک کردن بالاتنه و پائين‌تنهٔ حريف به يکديگر، دست‌هاى خود را به‌هم قلاّب مى‌کند (شکل - گرفتن فن سروته‌يکى موافق در حالت زيرگيرى توسط حريف).


گرفتن فن سروته ‌يکى موافق در حالت زيرگيرى توسط حريف
گرفتن فن سروته ‌يکى موافق در حالت زيرگيرى توسط حريف

- روش اجراء :

۱. هنگامى که سر و گردن و پاى حريف با دست‌هاى قلاّب شده مجرى گرفته مى‌شود مجرى با فشارى که به بالاتنه و سر و گردن حريف وارد مى‌کند، سر او را به روى تشک مى‌گذارد و به حالت گهواره، حريف را از پهلو متمايل به جلو مى‌غلتاند و به اُفت کامل مى‌برد (شکل‌هاى ”گرفتن فن سروته ‌يکى موافق از سمت راست حريف در حالت نشسته“ و ”گرفتن فن سروته ‌يکى موافق از سمت چپ حريف در حالت نشسته“ و ”گرفتن فن سروته ‌يکى موافق در حالت زيرگيرى توسط حريف“).


گرفتن فن سروته ‌يکى موافق از سمت راست حريف در حالت نشسته
گرفتن فن سروته ‌يکى موافق از سمت راست حريف در حالت نشسته

گرفتن فن سروته ‌يکى موافق از سمت چپ حريف در حالت نشسته
گرفتن فن سروته ‌يکى موافق از سمت چپ حريف در حالت نشسته

گرفتن فن سروته‌ يکى موافق در حالت زيرگيرى توسط حريف
گرفتن فن سروته‌ يکى موافق در حالت زيرگيرى توسط حريف

۲. هنگامى که سر و گردن و پاى حريف با دست‌هاى قلاّب‌شدهٔ مجرى گرفته شد، مجرى پاى گرفته‌شدهٔ حريف را بلند مى‌کند و با پاى عقبى خود که به داخل پاهاى حريف مى‌برد، آن را به پاى دور حريف قلاّب کرده، به‌طرف خود مى‌کشد، سپس با فشارى که به بالاتنهٔ حريف وارد مى‌کند، او را از پهلو متمايل به جلو به اُفت کامل مى‌برد (شکل - اجراء فن سروته ‌يکى موافق در حالت يک‌پا توکار).


اجراء فن سروته ‌يکى موافق در حالت يک‌پا توکار
اجراء فن سروته ‌يکى موافق در حالت يک‌پا توکار

- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن سروته‌ يکي، از آنجا که سر و گردن و يک پاى حريف به‌صورت جمع‌شده قرار گرفته، سپس حريف به اُفت مى‌رود، چون امکان پل رفتن در اين حالت وجود ندارد، در نتيجه اگر فن به‌طور کامل اجراء شود حريف ضربهٔ فنى مى‌شود.

سروته‌يکى مخالف (Craddle)(wrapping)

- طريقهٔ گرفتن :

هنگامى که حريف در خاک نشسته و يا ولو شده است مجرى از يک سمت در پشت او قرار مى‌گيرد و پاى جلوئى خود را به داخل پاى نزديک حريف برده، سپس به‌وسيلهٔ پاى عقبى خود از زير، هر دو پاى خود را به‌هم‌ قلاّب کرده، فن سگک از تو (از داخل) را از حريف مى‌گيرد.


- روش اجراء :

در حالت، سروته يکى مخالف، زمانى که حريف پاى دور خود را ستون کرده تا به اين وسيله، در مقابل عمل رکاب زدن حريف مقاومت کند، کشتى‌گير مجرى در حالى که با دست جلوئى خود پاى دور حريف را از قسمت زانو مى‌گيرد، دست عقبى خود را به دور گردن حريف مى‌برد و سپس هر دو دست خود را به‌هم قلاّب کرده، بعد از گرفتن سروته‌يکى حريف، او را از پشت به روى بدن خود مى‌کشد و به روى پل مى‌برد.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن، سروته ‌يکى مخالف، حريف به روى پل رفته، دو امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را به‌طور کامل اجراء کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن سروته ‌يکى مخالف).


فن سروته ‌يکى مخالف
فن سروته ‌يکى مخالف