سرشاخ در کشتى آزاد

سرشاخ شدن صحيح در کشتى آزاد به گونه‌اى است که کشتى‌گير با گاردى کوتاه (بسته) و دست‌هائى کشيده که روى شانه‌هاى حريف قرار مى‌دهد، مانع نزديک شدن حريف و اجراء فنون از سوى او مى‌شود، خصوصاً اگر کشتى‌گير، فاقد توانائى در اجراء فنون از سوى او مى‌شود، خصوصاً اگر کشتى‌گير، فاقد توانائى در اجراء مهارت‌هاى کشتى فرنگى باشد و کشتى‌گير مقابل از قابليت اجراء فنون فرنگى برخوردار باشد (شکل - روش سرشاخ صحيح در کشتى آزاد).


روش سرشاخ صحيح در کشتى آزاد
روش سرشاخ صحيح در کشتى آزاد

سرشاخ در کشتى فرنگى

- دست در کمر (يک دست کمر) :

در حالت ”دست در کمر“، کشتى‌گير يک دست خود را از زير بغل حريف به دور کمر او قرار مى‌دهد (شکل - سرشاخ شدن در حالت دست در کمر).


سرشاخ شدن در حالت دست در کمر
سرشاخ شدن در حالت دست در کمر

- دست در گردن (يک دست گردن) :

در حالت ”دست در گردن“، کشتى‌گير، يک دست خود را دور گردن حريف قرار مى‌دهد و با دست ديگر خود، بازوى او را مى‌گيرد (شکل - سرشاخ شدن در حالت دست در گردن).


سرشاخ شدن در حالت دست در گردن
سرشاخ شدن در حالت دست در گردن

- دست در کمر (يک دست کمر) با قلاب دست‌ها :

در اين حالت، کشتى‌گير، در وضعيت يک دست کمر (دست در کمر)، دست‌هاى خود را به‌هم قلاب مى‌کند (شکل - سرشاخ شدن در حالت دست در کمر (يک دست کمر) با قلاب دست‌ها).


سرشاخ شدن در حالت دست در کمر (يک دست کمر) با قلاب دست‌ها
سرشاخ شدن در حالت دست در کمر (يک دست کمر) با قلاب دست‌ها

- دست در گردن (يک دست گردن) با قلاب دست‌ها :

در اين حالت، کشتى‌گير، در وضعيت يک دست گردن (دست در گردن) و دست ديگر زير کتف، دست‌هاى خود را به‌هم قلاب مى‌کند (شکل - سرشاخ شدن در حالت دست و گردن (يک دست گردن) با قلاب دست‌ها).


سرشاخ شدن در حالت دست و گردن (يک دست گردن) با قلاب دست‌ها
سرشاخ شدن در حالت دست و گردن (يک دست گردن) با قلاب دست‌ها

- مچ دست‌ يا دست‌ها را گرفتن :

در حالت ”مچ دست يا دست‌ها را گرفتن“، کشتى‌گير، با روش‌هاى مختلفى در گارد موافق و مخالف مچ حريف را مى‌گيرد (شکل - سرشاخ شدن در حالت گرفتن مچ دست يا دست‌هاى حريف).


سرشاخ شدن در حالت گرفتن مچ دست يا دست‌هاى حريف
سرشاخ شدن در حالت گرفتن مچ دست يا دست‌هاى حريف

- يک دست دو دست در گارد مخالف :

در حالت ”يک دست دو دست در گارد مخالف“، کشتى‌گير، با هر دو دست خود، يک دست حريف را در گارد مخالف مى‌گيرد (شکل - سرشاخ شدن در حالت يک دست دو دست).


سرشاخ شدن در حالت يک دست دو دست
سرشاخ شدن در حالت يک دست دو دست

- دو دست دو دست:

در حالت ”دو دست دو دست“، کشتى‌گير با هر دو دست خود، دست‌هاى حريف را در گارد موافق مى‌گيرد (شکل - سرشاخ شدن در حالت دو دست دو دست).


سرشاخ شدن در حالت دو دست دو دست
سرشاخ شدن در حالت دو دست دو دست

- يک دست دو دست در گارد موافق :

در حالت ”يک دست دو دست در گارد موافق“، کشتى‌گير با هر دو دست خود، دست گارد حريف را در گارد موافق مى‌گيرد (شکل - سرشاخ شدن در حالت يک دست دو دست در گارد موافق).


سرشاخ شدن در حالت يک دست دو دست در گارد موافق
سرشاخ شدن در حالت يک دست دو دست در گارد موافق