قفل کردن کف دست‌ها باهم

روش ”قفل کردن کف دست‌ها باهم“ در بعضى از فنون کشتى مانند بارانداز از سينه، کمرشکن در فنون استارت و غيره قابل استفاده است (روش قفل کردن کف دست‌ها باهم).


روش قفل کردن کف دست‌ها باهم
روش قفل کردن کف دست‌ها باهم

قفل کردن دست‌ها با در هم رفتن انگشتان باز

در روش ”قفل کردن دست‌ها با در هم رفتن انگشتان باز“، ويژگى‌هاى مطلوبِ ذکر شده در مبحث ”قفل کردن انگشتان و قلاب نمودن دست‌ها“ را ندارد و نوآموزان نبايد از آن استفاده کنند (شکل - روش غلط قفل کردن دست‌ها با در هم رفتن انگشتان باز).


روش غلط قفل کردن دست‌ها با در هم رفتن انگشتان باز
روش غلط قفل کردن دست‌ها با در هم رفتن انگشتان باز