انواع گاردها با توجه به نوع کشتى

- گارد آزاد :

در گارد آزاد، با توجه به مقررات کشتى آزاد، مجرى مى‌تواند براى اجراء فنون از تمامى اعضاء بدن خود و حريف استفاده کند. از اين‌رو، کشتى‌گيران مجرى و مدافع، براى محافظت از بدن و خصوصاً از پاها، در مقابل حملات حريف، از گاردى خميده به طرف جلو استفاده کرده، دست‌ها را به‌منظور محافظت از پاها در مقابل بدن، قرار مى‌دهند (شکل - گارد در کشتى آزاد).


گارد در کشتى آزاد
گارد در کشتى آزاد

- گارد فرنگى :

در گارد فرنگي، با توجه به مقررات کشتى فرنگي، مجرى فقط مجاز است براى اجراء فنون، از بالاتنهٔ حريف استفاده کند، و کشتى‌گيران مجرى و مدافع، مجاز به استفاده از گاردى خميده نيستند، از اين‌رو کشتى فرنگى از گاردى قائم و بدون خميدگى برخوردار است (شکل - گارد در کشتى فرنگى).


گارد در کشتى فرنگى
گارد در کشتى فرنگى

انواع گارد با توجه به روش قرار دادن پاها

- گارد چپ:

در گارد چپ، کشتى‌گير، پاى چپ خود را جلو و پاى راست خود را عقب مى‌گذارد. در اين حالت، پاى چپ را پاى گارد، دست چپ را دست گارد، پاى راست را پاى غيرگارد، دست راست را دست غيرگارد، و کشتى‌گيرى را که داراى اين نوع گارد است، کشتى‌گير چپ‌گارد مى‌گويند (گارد چپ - کشتى‌گير چپ‌گارد).


گارد چپ (کشتى‌گير چپ‌گارد)
گارد چپ (کشتى‌گير چپ‌گارد)

- گارد راست :

در گارد راست، کشتى‌گير، پاى راست خود را جلو و پاى چپ خود را عقب مى‌گذارد، در اين حالت، پاى راست را پاى گارد، دست راست را دست گارد، پاى چپ را پاى غيرگارد، دست چپ را دست غيرگارد، و کشتى‌گيرى را که داراى اين نوع گارد است، کشتى‌گير راست‌گارد مى‌گويند (شکل - گارد راست - کشتى‌گير راست‌گارد).


گارد راست - کشتى‌گير راست‌گارد
گارد راست - کشتى‌گير راست‌گارد

- گارد جفت (ژاپنى) :

در گارد جفت، کشتى‌گير هر دو پاى خود را در يک خط قرار مى‌دهد، به‌طورى‌که هيچ‌يک از پاهاى کشتى‌گير، جلوتر يا عقب‌تر نباشد. در اين حالت، در شرايط مختلف، با توجه به جهت گرفتن فنون و سمت اجراء مهارت‌ها، دست و پاى گارد مشخص مى‌شود، و کشتى‌گيرى را که داراى اين نوع گارد است، کشتى‌گير جفت‌گارد مى‌گويند (شکل - گارد جفت يا ژاپنى - کشتى‌گير جفت‌گارد).


گارد جفت يا ژاپنى - کشتى‌گير جفت‌گارد
گارد جفت يا ژاپنى - کشتى‌گير جفت‌گارد

انواع گارد با توجه به ميزان خم شدن به جلو

- گارد باز :

در گارد باز، کشتى‌گير به حالت نيمه‌خميده به‌طرف جلو، حفاظت و کنترل ضعيفى روى پاهاى خود دارد و معمولاً از اين نوع گارد در کشتى فرنگى استفاده مى‌شود.


- گارد بسته :

در گارد بسته، کشتى‌گير به حالت کاملاً خميده به‌طرف جلو، کنترل و حفاظت کاملى روى پاهاى خود دارد. از اين نوع گارد، در کشتى آزاد استفاده مى‌شود.