اصولاً نوآموزان براى انتخاب صحيح و مناسب نوع گارد، متناسب با توانائى‌هاى خود، بايد داراى ضوابطى مبتنى بر اصول علمى باشند.

آزمون واکنش

در آزمون واکنش، نوآموز به‌طور ايستاده، هر دو پاى خود را در يک خط قرار مى‌دهد و سپس بدون توجه به حرکت پاها و يا تصميم‌گيرى در مورد حرکت آنها، در حالى که تفکر خود را از اين موضوع منحرف مى‌کند، خود را چندين‌بار به‌طرف جلو رها کرده، تا با واکنشى که به‌منظور ممانعت از سقوط خود به روى تشک يا زمين از خود نشان مى‌دهد، يکى از پاهاى خود را به طرف جلو بگذارد، در نتيجه، پائى که زودتر واکنش نشان مى‌دهد، براى ممانعت از سقوط بدن در جلو قرار مى‌گيرد، طبعاً از واکنش بيشترى نسبت به پاى ديگر برخوردار است، و اين ملاک مناسبى براى کشتى‌گيران رشتهٔ آزاد است که در هنگام زيرگيرى از جانب حريف با واکنش مناسب و سريع دفاع کرده، پاى خود را عقب بکشد. بنابراين، هرگاه پاى چپ کشتى‌گيرى داراى واکنش بيشترى باشد بهتر است که چپ‌گارد باشد، و هرگاه پاى راست کشتى‌گيرى داراى واکنش سريعترى باشد بهتر است که راست‌گارد باشد. در صورتى‌که در آزمون‌هاى متعدد مشخص شود که هر دو پاى کشتى‌گير، به يک نسبت داراى واکنش مى‌باشد، بهتر است آزمون قدرت را نيز انجام دهد تا در انتخاب نوع گارد، دقيق‌تر عمل کند.

آزمون قدرت

در آزمون قدرت، نوآموز به‌طور ايستاده، هربار روى يکى از پاهاى خود مى‌نشيند و سپس بلند مى‌شود. در اين حالت، سهولت نشستن روى هر يک از پاها، نشان‌دهندهٔ بالا بودن قدرت بيشتر آن آن پا خواهد بود که در نتيجه، هر کدام از پاها که قدرت کمترى داشته باشد، به‌عنوان پاى گارد (پاى جلوئي) انتخاب مى‌شود، و پائى که قويتر باشد، به‌عنوان پاى غيرگارد، عقب گذاشته مى‌شود، تا در صورتى‌که حريف پاى جلوئى (پاى گارد) را گرفت کشتى‌گير مدافع بتواند، روى پاى عقب به‌عنوان پاى ستون که قويتر است مقاومت کرده، تعادل بدن خود را حفظ کند.

گارد بهتر

با توجه به انواع مختلفى از گاردها، گارد چپ و راست، نسبت به گارد جفت‌ يا ژاپنى از نظر دفاع در برابر حملاتِ حريف از مزاياى بيشترى برخوردار است اين گارد از لحاظ واکنش مناسب و به موقع، شرايط بهترى را براى کشتى‌گير مدافع فراهم مى‌کند، در صورتى‌که، کشتى‌گيرانِ جفت‌گارد، در هر لحظه از هر دو جهت ممکن است مورد هجوم کشتى‌گير مجرى قرار گيرند. از اين‌رو، اين شيوه فاقد مزاياى قدرت تصميم‌گيرى به‌موقع و آمادگى قبلى براى دفاع از بدن خواهد بود. در مورد حمله، در گارد مختلط، در شرايطى که مجرى جفت‌گارد است و مدافع، چپ‌گارد و يا راست‌گارد، کشتى‌گير جفت‌گارد، حتى اگر توانائى اجراء فنون از هر دو جهت را داشته باشد و بتوانند فنون را دوسويه (از چپ و از راست) اجراء کند، فقط از يک جهت مى‌تواند به کشتى‌گير مدافع حمله کند، و از طرفى چون، اکثر کشتى‌گيران معمولاً، از هماهنگى و ارتباط عصبى - عضلانى يک‌سويه برخوردار هستند و با توجه به اينکه بهترين تقسيم‌بندى تقابل گاردها، در مورد آموزش و يادگيريِ بهتر مهارت‌ها و فنون کشتي، گارد موافق و مخالف است، در نتيجه بهتر است که کشتى‌گيران يکى از دو نوع گارد چپ و يا راست را انتخاب نمايند.

آزمون ملاک اصلى انتخاب نوع گارد

به‌طور کلي، بهتر است که، هر دو آزمون قدرت و واکنش به‌طور همزمان انجام شود، تا با در نظر گرفتن مجموع نتايج هر دو آزمون، نوع گارد انتخاب شود. مثلاً؛ اگر نوآموزى داراى پاى چپ، ضعيفتر و سرعت واکنش بيشترى باشد، بهتر است گارد چپ را انتخاب کند.