ترتيب آموزش و يادگيرى فنون و مهارت‌هاى کشتى با توجه به نوع گارد، بايد به گونه‌اى باشد که اين فنون ابتدا در گارد موافق و سپس در گارد مخالف آموزش داده و ياد گرفته شوند. اين روش کمک مى‌کند تا تداخلى در يادگيرى اجزاء تکنيک‌هاى کشتى اتفاق نيفتد و در نتيجه، اجزاء مهارت‌ها با يک انسجام و نظم فکرى مطلوبى در حافظهٔ حرکتى ثبت شوند. و همچنين با توجه به قانون مجاورت در يادگيري، قدرت فراگيرى و گيرائى فنون و تکنيک‌هاى ورزش کشتي، بيشتر امکان‌پذير خواهد بود. به‌علاوه، بعد از فراگيرى مهارت‌ها در گاردهاى مختلف، تکرار تمرين و اجراء مهارت‌هاى آموخته شده از اهميت فوق‌العاده‌اى برخوردار است تا اجراء هر يک از فنون از مرحلهٔ تمرکز و دقت ذهنى در سطح هوشيارى به مرحلهٔ ناهوشيار و واکنش برسد که لازمهٔ ملکه و شِگرد شدن فنون کشتى است.


۱. بعد از آموزش و شناخت انواع گارد، لازم است ابتدا با آزمون‌هاى واکنش و قدرت پاها، نوع گاردِ نوآموزان مشخص شود.


۲. در مرحلهٔ دوم آموزش، حرکت به‌طرف جلو، عقب، چپ و راست، به‌طور انفرادي، بدون اينکه حالت پاها در گارد تغيير کند ضرورى است.


۳. در حين حرکت روى گاردها، آموزش و تمرينِ نحوهٔ قرار گرفتن دست‌ها، در حفاظت از پاها ضرورى است.


۴. در مرحلهٔ چهارم، کشتى‌گيرانى که داراى گارد مشابه هستند، روبه‌روى همديگر قرار گرفته تا گارد موافق را تشکيل دهند. سپس هر دو کشتى‌گير به‌طور همزمان حرکتِ روى گاردها را به‌طور مخالف انجام مى‌دهند.


۵. در اين مرحله، کشتى‌گيرانى که داراى گارد متفاوت هستند، روبه‌روى همديگر قرار گرفته، تا گارد مخالف را تشکيل دهند. سپس هر دو کشتى‌گير، به‌طور هم‌زمان حرکت روى گاردها را به‌طور مخالف انجام مى‌دهند.


۶. در مرحلهٔ بعد، در حالى که، کشتى‌گيران با گارد موافق باهم سرشاخ شده‌اند، روى گارد حرکت مى‌کنند.


۷. در اين مرحله، در حالى که کشتى‌گيران با گارد مخالف باهم سرشاخ شده‌اند، روى گارد حرکت مى‌کنند.


۸. در مرحلهٔ بعد، که کشتى‌گيران حرکت روى گاردها را ياد گرفتند و هماهنگى نسبى به‌وجود آمد، بايد اين حرکات روى گاردها را با جهش، چابکى و سرعت انجام دهند.


۹. کشتى‌گيران کليهٔ عمليات و مانورهاى روى گارد را بايد ابتدا با گارد باز (نيمه‌خميده) انجام دهند.


۱۰. بعد از تمرين عمليات و مانورها، روى گارد باز، بايد آنها را در گارد بسته نيز تمرين کرد.