وقت بازى

وقت اين بازى شامل:


- چهار وقت ۱۰ دقيقه‌اى است.


- بين وقت اول و دوم دو دقيقه استراحت و بين وقت دوم و سوم ۱۵ دقيقه استراحت (نيمه) و بين وقت سوم و چهارم و ساير وقت‌هاى اضافي، دو دقيقه استراحت منظور خواهد شد.

وقت استراحت

در مسابقات، براى هر تيم در سه زمان ۱۰ دقيقهٔ اول، دوم و سوم يک وقت استراحت و در زمان ۱۰ دقيقهٔ آخر، ۲ وقت استراحت در نظر گرفته مى‌شود و براى هر ”وقت اضافي٭“ يک وقت استراحت منظور مى‌گردد.


٭ چنانچه نتيجهٔ بازى در خاتمهٔ وقت بازي، مساوى باشد، بازى با وقت اضافى پنج‌دقيقه‌اى ادامه خواهد يافت و اين وقت‌هاى اضافى تا تعيين برندهٔ بازى ادامه مى‌يابد.


تذکر:

وقت استراحت استفاده نشده در هر نيمه، در نيمهٔ ديگر يا وقت‌هاى اضافي، قابل استفاده نخواهد بود.