زمين و اندازه‌هاى آن

زمين بازى:

زمين بايد به شکل مستطيل، مسطح بوده و هيچ ناهموارى نداشته باشد. براى مسابقات رسمى فيبا، و زمين‌هايى که جديداً احداث مى‌گردد بايد به اندازه‌هاى ۱۵٭۲۵ متر تأسيس گردد. که اين اندازه‌گيرى بايد از لبهٔ داخلى خطوط انجام گيرد. براى ساير مسابقات مانند مسابقات منطقه‌اى يا ملي، فدراسيون‌ها مجاز هستند از زمين‌هاى حداقل به اندازهٔ ۱۴٭۲۶ استفاده نمايند.


سقف:

حداکثر ارتفاع تا اولين مانع بايد حداقل ۷ متر باشد.


نور (روشنايى):

فضاى سالن بازى بايد به اندازهٔ کافى روشن باشد. روشنايى بايد به حدى باشد که حرکات بازيکنان به روشنى در ديد داور قرار گيرد.


مقررات اندازهٔ زمين بازى
مقررات اندازهٔ زمين بازى

خطوط:

فضاى سالن بازى بايد به اندازهٔ کافى روشن باشد. روشنايى بايد به حدى باشد که حرکات بازيکنان به روشنى در ديد داور قرار گيرد.


خطوط انتهايى و کنارى:

- منطقهٔ زمين محدود شده است از خطوط انتهايى (خطوط کوتاه) و خطوط کنارى (خطوط بلند). اين خطوط جزو منطقهٔ بازى محسوب نمى‌شوند.


- اولين مانع از خطوط زمين بازى بايد حداقل ۲ متر باشد که شامل نيمکت ذخيره‌ها نيز مى‌شود.


خط مرکزى:

- خط مرکزى خطى است که موازى خطوط انتهايى از وسط خطوط کنارى کشيده مى‌شود که ۱۵ سانتى‌متر به بيرون خطوط کنارى نيز ادامه دارد.


خطوط پرتاب آزاد:

خط پرتاب آزاد با خط انتهايى موازى مى‌باشد. فاصلهٔ خط پرتاب پنالتى از لبهٔ خارجى تا لبهٔ داخلى خط انتهايى ۸/۵ متر باشد. وسط خط پرتاب با خط فرضى وسط خطوط انتهايى بايد منطبق باشد.


منطقهٔ بين خط انتهايى و خط پنالتى و خطوطى که از خط انتهايى به دو سر خط پنالتى وصل مى‌شوند منطقهٔ ذوزنقه يا محدود ناميده مى‌شود. نقاطى که از خط انتهايى به دو سر خط پنالتى وصل مى‌شود به فاصلهٔ ۳ متر از وسط خط انتهايى خواهد بود. اين خطوط و خط انتهايى و خط پنالتى جزو منطقهٔ ذوزنقه، محدوده يا منطقهٔ پنالتى مى‌باشند. منطقهٔ پرتاب آزاد يا پنالتى در صورتى که رنگ زده شود بايد هم‌رنگ دايرهٔ وسط باشد.


نيم‌دايره‌اى با شعاع ۸۰/۱ متر از وسط خط پنالتى به طرف داخل زمين کشيده مى‌شود و نيم‌دايره مشابهى بصورت بريده‌بريده به طرف داخل منطقه ذوزنقه نيز رسم خواهد شد.


محل‌هايى براى قرار گرفتن بازيکنان در اطراف منطقهٔ پنالتى زمان انجام پرتاب‌هاى آزاد برابر شکل زير علامت‌گذارى مى‌گردد.


مقررات خطوط پرتاب آزاد
مقررات خطوط پرتاب آزاد

دايرهٔ وسط:

دايرهٔ وسط در مرکز زمين روى خط مرکزى به شعاع ۸۰/۱ متر که اندازه‌گيرى از لبهٔ خارجى خواهد بود وجود خواهد داشت. در صورت رنگ شدن داخل دايرهٔ مرکزى بايد هم‌رنگ مناطق پرتاب آزاد باشد.


منطقهٔ گل سه امتيازى:

منطقهٔ گل سه امتيازى به همهٔ زمين بازى اتلاق مى‌شود و جزو محدودهٔ حلقهٔ حريف که شامل:


- دو خط موازى از خط انتهايى که دقيقاً به فاصلهٔ ۲۵/۶ متر از مرکز حلقهٔ عمودى به طرف خط مرکزى کشيده شود.


- طول آن خطوط از لبهٔ داخلى خط انتهايى ۵۷۵/۱ متر خواهد بود.


- يک نيم‌دايره به شعاع ۲۵/۶ متر از لبهٔ خارجى به مرکز نقطه‌اى که قبلاً شرح داده شد (مرکز حلقهٔ حريف) طورى‌که به خطوط موازى وصل شود، کشيده شود.


مناطق گل دو و سه امتيازى
مناطق گل دو و سه امتيازى

تجهيزات و وسايل

تخته‌ها و حلقه‌ها

در شکل (اندازهٔ ارتفاع تخته - و - اندازهٔ تخته و حلقه) اندازهٔ ارتفاع تخته از زمين و اندازهٔ تخته و حلقه، مشخص شده است.


اندازهٔ ارتفاع تخته
اندازهٔ ارتفاع تخته

اندازهٔ تخته و حلقه
اندازهٔ تخته و حلقه

جنس، اندازه و وزن توپ

توپ اين بازي، کروى‌شکل، به رنگ نارنجى و جنس آن از چرم، لاستيک يا مواد مصنوعى است. محيط توپ در حدود ۷۸ سانتى‌متر و وزن آن ۶۵۰-۶۰۰ گرم است.