تيم‌ها

هر تيم شامل :


- حداکثر ۱۲ بازيکن براى زمان بازى ۱۰×۴ دقيقه است.


- هر تيم داراى يک مربى و در صورت تمايل، يک کمک مربى است.


- هر تيم داراى يک کاپيتان است که جزءِ بازيکنان به حساب مى‌آيد.


- در شروع، ۵ نفر بازى را آغاز مى‌کنند که ”بازيکن“ خوانده مى‌شوند. ساير بازيکنان ”ذخيره“ ناميده مى‌شوند.