زمان بازى، امتياز مساوى و وقت‌هاى اضافى

- زمان بازى شامل چهار ۱۰ دقيه خواهد بود.


- که بين پريود اول و دوم، سوم و چهارم و بين پريود چهارم وقت اضافى و مابين وقت‌هاى اضافى دو دقيقه استراحت خواهد بود.


- بين نيمهٔ ۱۵ دقيقه زمان استراحت خواهد بود.


- در صورت مساوى بودن امتياز در خاتمهٔ پريود چهارم بازى با وقت اضافى که زمان آن ۵ دقيقه است ادامه خواهد يافت و تا معلوم شدن نتيجه اين وقت‌هاى اضافى ادامه خواهد داشت.


- در تمامى وقت‌هاى اضافى تيم‌ها به طرف حلقه‌اى که در پريود سوم و چهارم بازى را انجام مى‌دادند ادامه خواهند داد.

شروع بازى‌ها

- براى تمامى بازى‌ها تيمى که او نام اول در برنامهٔ تورنمنت آمده (تيم ميزبان) حق انتخاب حلقه و نيمکت ذخيره را خواهد داشت. اين انتخاب بايستى قبل از ۲۰ دقيقه به زمان شروع بازى به اطلاع سرداور رسيده باشد.


- قبل از پريودهاى اول و سوم تيم‌ها مى‌توانند با حلقهٔ تيم مقابل خود را گرم نمايند.


- تيم‌ها در پريود سوم حلقه‌ها را تعويض مى‌نمايند.


- بازى در صورت کمتر از ۵ نفر بودن تيم شروع نخواهد شد.


- بازى رسماً با جمبال زمانى که توپ در حداکثر اوج قانوناً لمس مى‌شود آغاز خواهد شد.

وضعيت توپ

توپ مى‌تواند زنده يا مرده باشد.


توپ زنده مى‌شود وقتى که:

- در موقع جمبال، توپ قانوناً توسط جمبال‌کننده لمس گردد.


- در موقع پرتاب پنالتي، داور توپ را در اختيار پرتاب‌کننده پنالتى قرار دهد.


- در موقع شروع مجدد از بيرون خط اوت داور توپ را در اختيار بازيکن قرار دهد.


توپ مى‌ميرد وقتى که:

- هر گلى در موقع بازى يا پرتاب پنالتى به ثمر برسد.


- زمانى که توپ زنده است داور در سوت خود بدمد.


- در موقع پرتاب پنالتى اگر توپ گل نشود در صورتى که در دنبال آن:


۱. پرتاب پنالتى ديگرى باشد.


۲. جريمهٔ ديگر (پرتاب‌هاى ديگر يا شروع بازى بيرون خط اوت باشد.)


- وقتى صداى بوق خاتمهٔ پريود يا وقت‌هاى اضافى به صدا درآيد.


- زمانى که توپ زنده است بوق دستگاه ۲۴ ثانيه به صدا درآيد.


- زمانى که توپ راى شوت به سبد در هوا باشد و توسط هر بازيکنى قانوناً لمس گردد بعد از اينکه:


۱. سوت داور به صدا درآيد.


۲. زمان بازى خاتمه يابد اعم از پريود و يا وقت‌هاى اضافى


۳. بوق دستگاه ۲۴ ثانيه به صدا درآيد.


توپ مرده محسوب نخواهد شد و در صورت گل شدن آن قبول خواهد بود وقتى که:

- توپ براى شوت در هوا باشد داور در سوت خود بدمد يا بوق دستگاه ۲۴ ثانيه به صدا درآيد.


- توپ در شوت پرتاب پنالتى در هوا باشد و داور به هر تخطى از مقررات به جز تخلف پرتاب‌کنندهٔ پنالتى در سوت خود بدمد.


- توپ در شوت پرتاب پنالتى در هوا باشد و داور به هر تخطى از مقررات به جز تخلف پرتاب‌کنندهٔ پنالتى در سوت خود بدمد.

محل قرار گرفتن بازيکن و داور

- بازيکن به جايى تعلق دارد که آن محل را در زمين لمس مى‌نمايد. و زمانى که بازيکن در هوا است به جايى تعلق دارد که از آخرين محل پريده است اين شامل خطوط اوت، خط مرکزي، خط سه امتيازي، خط پرتاب پنالتى و خطوط اطراف دالان پنالتى نيز خواهد بود.


- محل قرار گرفتن داور نيز به همان روش بازيکن مى‌باشد.