در موقع بازى، سرداور موظف است هر بازيکنى که زخم او خونريزى مى‌کند يا زخم باز دارد وى را با بازيکن ديگرى تعويض نمايد.