وقتى توپ به داور برخورد مى‌کند مثل اينکه به همان نقطه‌اى که داور زمين را لمس کرده برخورد نموده است.