علاوه بر حرکات دو نفرى مانند سدکردن‌ها و پاس بروها، سه مهاجم در يک کار گروهى بايد قادر باشند، با کسبِ اطمينان از عدم امکان نفوذ به‌وسيلهٔ حرکات يک مهاجم عليه يک مدافع، از حرکاتى چون ”پاس، سه مخالف“ و ”اسپليت“، استفاده نمايند.