هر حملهٔ تيمي، بر اساس وجود پنج بازيکن و يک توپ شکل مى‌گيرد. بنابراين، فقط يک نفر در هر زمان مى‌تواند تکنيک‌هاى تهاجمى با توپ را به‌کار گيرد. ساير بازيکنان بايد به خوبى با حرکات تهاجمى بدون توپ و همکارى‌هاى دو نفرى در کسب موفقيت تيم، آشنا باشند.


در اجراء حرکات دو مهاجم عليه دو مدافع، مهاجمِ مالکِ توپ، بايد با کاربرد تکنيک‌هاى دريبل کردن، شوت کردن، ريباند، تغيير مسير با توپ، چرخش، گول‌ها و انواع پاس‌هاى بسکتبال آشنا باشد و مهاجم ديگر بايد نکات ضرورى در حرکات بدون توپ را مورد استفاده قرار دهد تا با هماهنگى يکديگر، بتوانند حرکات دو نفرى مانند، ”ايجاد سدّ و فرار“ و انواع ”پاس برو“ را اجراء کند.