هر مهاجم بايد قبل از اقدام به حمله به حلقه، با استفاده از تکنيک ”سه تهديد - Tripple Threat“، مدافع را از تعادل ذهنى و جسمى خارج کند. تکنيک ”سه تهديد“، يعنى اجراء سه تهديد با به‌کارگيرى گول پاس، گول شوت و گول نفوذ (شکل - اجراء سه تهديد: گول نفوذ، گول پاس و گول شوت) پس از دريافت. در اجراء تکنيک ”سه تهديد“ آگاهى از اصول زير ضرورى است:


- تقدم در اجراء هر يک از سه تهديد (سه گول) وجود ندارد. بنابراين مى‌توان هر يک از گول‌ها را در ابتدا يا انتهاء اجراء کرد.


- اجراء هر يک از گول‌ها، لزوماً بايد با جابه‌جائى مرکز ثقل مهاجم همراه باشد تا کاملاً مؤثر واقع شود.


- در حين اجراء هر يک از گول‌ها، اگر مدافع کاملاً مسير مهاجم را سد نکرد، مى‌توان همان گول را به اجراء قطعى تبديل نمود.


- در شرايطى که تشخيص داده‌ايد اجراء کدام تکنيک‌ بهتر است (شوت، پاس يا نفوذ) ابتدا از دو تکنيک ديگر براى گول زدن مدافع استفاده کنيد تا در هنگام اجراء تکنيک اصلى مدافع، کاملاً از حالت تعادلى خارج شده باشد.


اجراء سه تهديد (گول نفوذ، گول پاس و گول شوت) پس از دريافت
اجراء سه تهديد (گول نفوذ، گول پاس و گول شوت) پس از دريافت