پرتاب توپ به سمت حلقه را ”شوت“ مى‌نامند. شوت‌ها از نظر کاربرد انواع مختلفى دارند.


شوت را به هر شکلى که فرد راحت باشد و نتيجهٔ بهترى بگيرد، مى‌توان انجام داد، اما استفاده از تکنيک‌ صحيح، باعث موفقيت بيشتر مى‌شود.


انواع شوت عبارتند از:


شوت ثابت يک‌دست، شوت ثابت دو دست، شوت سه‌گام، شوت جفت، شوت هوک و شوت واليبالى.