يکى از اصول اساسى بازى بسکتبال، مهارت دفاع فردى است. اجراء ماهرانهٔ دفاع به افراد تيم امکان مى‌دهد که تاکتيک‌هاى دفاع تيمى را به خوبى اجراء کنند. بر اساس شرايط مختلف، انواع مختلفى از دفاع فردى به‌کار برده مى‌شود که عبارتند از: ”دفاع بسته يا نزديک - Close“، ”دفاع از مهاجم دور از توپ يا دفاعِ باز - Open“، ”دفاع از پاس‌گيرنده يا دفاع از مسير پاس - Deny“ و ”دفاع از بازيکن زير حلقه - Over play“ (شکل مهارت دفاع فردي).


مهارت دفاع فردى
مهارت دفاع فردى