کاربرد مهارت چرخش

از چرخش بدون توپ، براى عبور از مدافع مستقيم و قرار گرفتن در موقعيت مناسب دريافت توپ استفاده مى‌شود. چرخش داخلى با توپ، معمولاً توصيه نمى‌شود. چون در هنگام چرخش، توپ بين مدافع و مهاجم قرار مى‌گيرد و دسترسى مدافع به آن آسان خواهد بود. کاربرد اين چرخش، اغلب پس از ريباند است به‌ويژه وقتى که اجراء چرخش خارجى امکان دسترسى مدافعان را به توپ آسان مى‌سازد.


چرخش با توپ خارجى در حالت ساکن و در حين دريبل براى عبور از مدافع مستقيم و اجراء نفوذ يا شوت انجام مى‌شود (شکل مهارت چرخش ”توقف ، چرخش“).


مهارت چرخش (توقف ، چرخش)
مهارت چرخش (توقف ، چرخش)

شرح مهارت چرخش در حالت ساکن بدون توپ

- مهاجم، يک پا را ثابت نگاه داشته، وزن بدن را روى سينهٔ پاى ثابت منتقل مى‌کند (پاى هاشور زده در شکل‌هاى ”چرخش خارجى بدون توپ براى دريافت پاس“ و ”چرخش داخلى بدون توپ براى دريافت پاس“).


چرخش خارجى بدون توپ براى دريافت پاس
چرخش خارجى بدون توپ براى دريافت پاس


چرخش داخلى بدون توپ براى دريافت پاس
چرخش داخلى بدون توپ براى دريافت پاس

- زانوها را خم کرده، مرکز ثقل را پائين مى‌آوريم. سر، بالا و پشت، صاف است و پاى متحرک به آرامى حول پاى ثابت به گردش درمى‌آيد (حرکت پاى متحرک نزديک به سطح زمين و براى افراد مبتدي، به‌صورت منقطع انجام مى‌شود).


- دوران، حول پاى ثابت و با شعاعى حدود عرض شانه‌ها انجام مى‌شود و زاويهٔ چرخش خارجى حدود ۲۷۰۫ و در چرخش داخلى کمتر از ۹۰۫ است.


- در چرخش خارجى (چرخش خارجى بدون توپ براى دريافت پاس)، جهت چرخش پاى متحرک به سمت خارج محدودهٔ بدن مهاجم است (در حين چرخش، مهاجم، پشت به مدافع مى‌چرخد و در واقع، پاها از هم دور مى‌شوند). در چرخش داخلى (چرخش داخلى بدون توپ براى دريافت پاس)، جهت چرخش پاى متحرک به سمت داخل محدودهٔ بدن مهاجم است (در حين چرخش، مهاجم، رو به مدافع قرار مى‌گيرد؛ در واقع پاها به هم نزديک مى‌شوند).

شرح مهارت چرخش در حالت ساکن با توپ

- در حالى که توپ، کاملاً در ناحيهٔ سينه و شکم کنترل مى‌شود، يک پا، ثابت نگه داشته و وزن بدن، روى سينهٔ پاى ثابت منتقل مى‌شود.


- زانوها را خم کرده مرکز ثقل را پائين مى‌آوريم. سر، بالا و پشت، صاف است و پاى متحرک به آرامى حول پاى ثابت به گردش درمى‌آيد. (حرکت پاى متحرک نزديک به سطح زمين و براى افراد مبتدي، به‌صورت منقطع انجام مى‌شود).


- دوران، حول پاى ثابت و با شعاعى حدود عرض شانه‌ها انجام مى‌شود و زاويهٔ چرخش در چرخش خارجي، حدود ۲۷۰۫ و در چرخش داخلى ۹۰۫ است.


- در چرخش خارجي، جهت چرخش پاى متحرک، به سمت خارج محدودهٔ بدن مهاجم است (در حين چرخش، مهاجم پشت به مدافع مى‌چرخد و در واقع، پاها از هم دور مى‌شوند) (شکل - چرخش خارجى با توپ ”براى عبور از مدافع“). در چرخش داخلي، جهت چرخش پاى متحرک به سمت داخل محدودهٔ بدن مهاجم است (در حين چرخش، مهاجم رو به مدافع قرار مى‌گيرد؛ در واقع پاها به هم نزديک مى‌شوند) (شکل - چرخش داخلى با توپ براى عبور از مدافع).


چرخش خارجى با توپ (براى عبور از مدافع)
چرخش خارجى با توپ (براى عبور از مدافع)

چرخش داخلى با توپ براى عبور از مدافع
چرخش داخلى با توپ براى عبور از مدافع

- چرخش برگشتى يک چرخش خارجى يا داخلى است که به دلايلى چون سدّ مسير به‌وسيلهٔ مدافع، يا اجراء حرکتى گول‌زننده از سوى مهاجم، به‌صورت کامل انجام نمى‌شود و مهاجم مجدداً به موقعيت اوليهٔ خود بازمى‌گردد (شکل - چرخش برگشتى در مقابله با سد مسير مدافع).


چرخش برگشتى در مقابله با سد مسير مدافع
چرخش برگشتى در مقابله با سد مسير مدافع

شرح مهارت چرخش در حالت دريبل کردن

همهٔ موارد چرخش ساکن، در اين چرخش نيز اعمال مى‌شود و علاوه بر آن، موارد زير نيز صورت مى‌گيرد:


- در حين اجراء چرخش، ارتفاع دريبل بايد کوتاه شود.


- پاى ثابت در فاصلهٔ بين دو پاى مدافع و نزديکتر به سمت عبور قرار داده شود.


- چرخش در فاصله‌اى حدود يک دست از مدافع انجام شود (اين عمل براى حفظ و حمايت توپ است).


- همزمان با عمل دوران پاى متحرک، توپ نيز به پيروى از حرکت پا در يک مسير دايره‌اى و دور از دسترس مدافع دريبل مى‌شود. در آخرين مراحل چرخش، دست دريبل عوض مى‌شود و در تمام لحظات، توپ دور از دسترس مدافع قرار دارد.

نکات کليدى در هنگام اجراء مهارت چرخش

- در حين چرخش، سربالا، مرکز ثقل پائين و فاصلهٔ پاها حدوداً به اندازهٔ عرض شانه باشد.


- سرعت چرخش به قدرى باشد که تعادل فرد برهم نخورد.


- براى کاهش اصطکاک، عمل چرخش، بر روى سينهٔ پاى ثابت انجام شود.


- در چرخش با توپ، توپ در حين اجراء حرکت کاملاً تحت حمايت و کنترل باشد.

اشتباهات رايج در مهارت چرخش

- مرکز ثقل بالا و زانوها، صاف و سر، رو به پائين باشد.


- چرخش، روى تمام سطح پاى ثابت انجام شود.


- چرخش با سرعت کنترل‌ناپذير انجام شود.


- در حين چرخش، پاها بيش از حد به يکديگر نزديک شوند.