چرخش، عبارت است از حرکت دورانى حول يک پا، که مى‌تواند بدون توپ يا با در اختيار داشتنِ توپ، انجام گيرد. معمولاً چرخش‌ها بر اساس کاربردهاى مختلف، انواعى دارند که عبارتند از: ”چرخش خارجى - Outside turn“، ”چرخش داخلى - Inside turn“ و ”چرخش برگشتى - Revers turn“ که در حالت ساکن يا در حين دريبل اجراء مى‌شود.