تمرين فردى مهارت تغيير مسير

- تغيير مسير رفت و برگشت :

هر بازيکن ابتدا مسير (۱) را با ”تغيير مسير بدون توپ“ طى کرده، بلافاصله به انتهاء ستون (۲) مى‌رود. نفر اول ستون (۲) اين مسير را با ”تغيير مسير با توپ قبل از دريبل“ طى مى‌کند و در بازگشت توپ را به نفر بعدى پاس داده و به انتهاء ستون (۳) مى‌رود. نفر اول ستون (۳) اين مسير را با ”تغيير مسير در حين دريبل“ طى کرده و در بازگشت توپ را به نفر بعدى پاس داده و پس از پايان حرکت به انتهاء ستون (۱) بازى مى‌گردد (تمرين تغيير مسير بدون توپ، تغيير مسير قبل از دريبل، تغيير مسير با دريبل).


تغيير مسير بدون توپ، تغيير مسير قبل از دريبل، تغيير مسير با دريبل
تغيير مسير بدون توپ، تغيير مسير قبل از دريبل، تغيير مسير با دريبل

هدف: درک کارآئى هر يک از انواع تغيير مسير


- تغيير مسير - دريبل - پاس :

در تمرين ”تغيير مسير - دريبل - پاس“، بازيکنان در سه ستون قرار مى‌گيرند (مطابق تمرين سه نوع تغيير مسير). نفر اول ستون (۱)، از مقابل مانع اول، با تغيير مسير قبل از دريبل عبور کرده، در مقابل مانع دوم، از تغيير مسير در حين دريبل استفاده مى‌کند و با عبور از آن، روى خط پرتاب آزاد با جفت‌پا توقف مى‌کند. در همين هنگام نفرات اول ستون‌هاى (۲) و (۳) با تغيير مسير بدون توپ از مقابل موانع سوم و چهارم عبور کرده، در موقعيت دريافت قرار مى‌گيرند. مهاجم با توپ با هر کدام که در موقعيت بهترى هستند پاس مى‌دهد و پاس‌گيرنده، بلافاصله توپ را به فرد ديگر مى‌سپارد تا وى اقدام به شوت نمايد. در پايان، نفر ستون (۱) به انتهاء ستون (۲)، نفر ستون (۲) به انتهاء ستون (۳) و نفر ستون (۳) با توپ به انتهاء ستون (۱) مى‌رود. مربى مى‌تواند به‌جاى موانع از مدافعان استفاده کند.


تمرين سه نوع تغيير مسير
تمرين سه نوع تغيير مسير

تمرين گروهى مهارت تغيير مسير

- تغيير مسير ستونى (بدون توپ و با دريبل) :

نفرات اول هر ستون، همزمان به‌طرف هم حرکت مى‌کنند و در مقابل هم، تغيير مسير انجام مى‌دهند، (بدون توپ يا با توپ) و سپس به انتهاء ستون مقابل منتقل مى‌شوند (تمرين مهارت تغيير مسير ستونى با دريبل و بدون توپ).


تمرين مهارت تغيير مسير ستونى با دريبل و بدون توپ
تمرين مهارت تغيير مسير ستونى با دريبل و بدون توپ

هدف: تقويت حرکت پاها در مهارت تغيير مسير در مقابل مدافع


- تغيير مسير ستونى (قبل از اقدام به دريبل) :

هر ستون از سه زوج تشکيل شده است: زوج شمارهٔ (۱) داراى توپ است. نفر A در مقابل B ”تغيير مسير قبل از اقدام به دريبل“ انجام داده، با عبور از وى ”توقف جفت‌پا“ انجام مى‌دهد و به سمت B برمى‌گردد؛ به وى پاس مى‌دهد تا او نيز در مقابل A اقدام به تغير مسير کند. اين حرکت را تا رسيدن به زوج شمارهٔ (۲) ادامه مى‌دهند. در پايان مسير زوج شمارهٔ (۲) همين حرکت را به جهت زوج شمارهٔ (۳) آغاز مى‌کند (تمرين مهارت تغيير مسير قبل از اقدام به دريبل).


تمرين مهارت تغيير مسير قبل از اقدام به دريبل
تمرين مهارت تغيير مسير قبل از اقدام به دريبل

هدف: تقويت حرکت پاها در تغيير مسير در مقابل مدافع

تمرين ترکيبى مهارت تغيير مسير

- پاس - شوت - تغيير مسير :

نفر اول ستون (۱)، در مقابل مانع اول، يک ”تغيير مسير با توپ قبل از اقدام به دريبل“ انجام مى‌دهد. پس از عبور و انجام دريبل با ”توقف جفت‌پا“، توپ را به نفر اول ستون (۲) پاس دو دست سينه يا زمينى داده، خود به جلو مى‌دود و مجدداً توپ را دريافت مى‌کند و در مقابل مانع دوم (روى خط نيمه) ”تغيير مسير با توپ در حين دريبل“ انجام مى‌دهد. پس از عبور، با ”توقف جفت‌پا“ توپ را با پاس يک‌دست سينه يا زميني، به نفر اول ستون (۳) پاس مى‌دهد و خود به سمت مانع سوم (در راستاى خط پنالتي) مى‌دود و با ”تغيير مسير بدون توپ“ از آن عبور کرده، با دريافت پاس، اقدام به شوت سه‌گام يا جفت مى‌نمايد. نفر اول ستون (۱)، پس از شوت، به انتهاء ستون (۲) و نفر اول ستون (۲) پس از پاس به انتهاء ستون (۳) و نفر اول ستون (۳) پس از ريباند به انتهاء ستون (۱) سمت مخالف مى‌رود (تمرين ترکيبى مهارت تغيير مسير).


تمرين ترکيبى مهارت تغيير مسير
تمرين ترکيبى مهارت تغيير مسير

هدف: به‌کارگيرى انواع مهارت تغيير مسير در حرکات ترکيبى


- تغيير مسير از بين موانع :

بازيکنان در دو ستون، در هر طرف قرار مى‌گيرند (مطابق تمرين تغيير مسير از بين موانع) نفر اول ستون (۱) با تغيير مسير در حين دريبل بدون تعويض دست از بين موانع عبور مى‌کند و با عبور از آخرين مانع، توقف جفت انجام مى‌دهد و توپ را به نفر اول ستون (۲) که با تغيير مسير از مانع عبور کرده پاس مى‌دهد و خود به‌طرف مانع بعدى مى‌دود. در اين نقطه، پس از دريافت توپ با تغيير مسير قبل از دريبل از مانع عبور کرده، با حرکت سه‌گام توپ را شوت مى‌کند و به انتهاء ستون (۲) مى‌رود. نفر اول ستون (۲ـ پس از ارسال پاس، به‌طرف حلقه رفته، ريباند مى‌کند و به انتهاء ستون (۱) همان حلقه مى‌رود.


تمرين تغيير مسير از بين موانع
تمرين تغيير مسير از بين موانع

- امتياز ۱۸ طلائى:

بازيکنان در دو گروه به رقابت مى‌پردازند. سه مانع در دو گروه، (مطابق تمرين امتياز ۱۸ طلائي) در زمين قرار مى‌گيرد. يکى در زاويهٔ ۴۵۫ نزديک حلقه، ديگرى در راستاى خط پنالتى و فاصلهٔ ۵/۱ مترى خط عرضى و سومى بالاتر از خط سه‌امتيازى و در راستاى مانع اول. نفر اول ستون (۱) با توپ تغيير مسير قبل از دريبل را اجراء کرده، با عبور از مانع، توپ را به نفر اول ستون (۲) پاس مى‌دهد و به‌طرف مانع دوم حرکت کرده، تغيير مسير بدون توپ را انجام مى‌دهد و با عبور از مانع، توپ را مجدداً دريافت کرده، با تغيير مسير در حين دريبل اقدام به شوت سه‌گام مى‌کند و بعد از شوت به انتهاء ستون (۲) مى‌رود. نفر اول ستون (۲)، پس از ارسال پاس براى ريباند به‌طرف حلقه رفته، از زير حلقه توپ را به نفر دوم ستون (۱) پاس مى‌دهد و خود به انتهاء ستون (۱) مى‌رود. هر تيم که زودتر ۶ گل بزند، ۱۸ امتياز طلائى را به‌دست خواهد آورد و برندهٔ مسابقه خواهد بود.


تمرين امتياز ۱۸ طلائي
تمرين امتياز ۱۸ طلائي

شرايط بازي: (مربى و يک فرد مجرب، داور هر يک از تيم‌ها خواهند بود).


- هر فردى که هر يک از تغيير مسيرها را درست اجراء نکند، يک امتياز منفى خواهد گرفت، بنابراين، کسى که هر سه تغيير مسير را درست اجراء نکند، اگر توپ گل شود، صفر امتياز و اگر توپ گل نشود سه امتياز منفى براى تيم کسب مى‌کند.


- هر گل ۳ امتياز دارد.


- تيم‌ها به قدرى اين حرکت را ادامه مى‌دهند تا ۱۸ امتياز مثبت را کسب کنند.